Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 19 juni 2010

Uit de commissie AEFZ

Raadscommissie Algemene Economische en Financiële Zaken,
15 juni 2010
 
 

1. Bestuursrapportage Politie 2009, gemeente Smallingerland

De heer Reijenga, teamchef heeft middels een PowerPoint presentatie uitgebreid een en ander toegelicht.
Vanuit de commissie zijn er diverse toelichtende vragen gesteld over ophelderingspercentages etc. en met name is bezorgdheid geuit over het toenemende huiselijke geweld. Fred de Groot vroeg of er niet wat minder “kleine boetes” uitgedeeld kunnen worden en ik heb met name geageerd tegen de opmerking in het rapport dat 40% van de fietsen niet op slot staan, maar dat toch met name degene die een fiets steelt verkeerd bezig is en niet degene die een fiets steelt, omdat het toch zo is dat je met je vingers van andermans spullen af moet blijven!
 
Ook heb ik gemeld dat het een helder rapport is wat een goede inkijk geeft in het reilen en zijlen van het Korps binnen onze Gemeente.

 

 
2. Tweede voortgangsrapportage uitvoeringsprogramma "Alcohol en jeugd" gemeente Smallingerland + startnotitie "Ketenbeleid gemeente Smallingerland"

De voortgangsrapportage werd alom goed ontvangen en gaf geen aanleiding tot vragen. Wat wel discussie gaf was het Ketenbeleid.
Ik heb aangegeven dat D66 vindt dat het “gedogen” van de ketens aanleiding kan geven tot wat problemen, de mededingen is aan de orde, het is maar de vraag of er niet teveel gedronken wordt. Ook is er sprake van rechtsongelijkheid omdat de ketens volgens het bestemmingsplan er niet mogen staan. Hoe vaak gaan de Brandweer en Politie ter controle naar de ketens en is een keet die “gedoogd” wordt nog wel voor de jeugd aantrekkelijk? Last but not least, hoe ga je het allemaal handhaven?
 
Andere partijen, behalve de VVD, zagen het “gedogen” wel zitten omdat je op die wijze toch het alcoholgebruik en eventueel overlast binnen de perken kan houden.
De portefeuillehouder, Bert Middel, pleitte ook voor “gedogen” omdat het verbieden ertoe kan leiden dat een dergelijke keet elders illegaal weer wordt geopend en er dan helemaal geen toezicht meer is.
 
Ik heb aan Bert Middels gezegd dat ik mijn twijfel zou intrekken wanneer er binnen een jaar een goede evaluatie aan de Raad zou worden aangeboden en dat zegde hij toe.

 

 
3. Verordening Basisregistratie Personen

Dit is een louter technische aanpassing en eenieder ging akkoord.

 

 
4. Aanpassing APV

Dit is een louter technische aanpassing en eenieder ging akkoord.

 

5. Subsidiëring politieke partijen

De Gemeente Nijmegen vroeg aan de Raad alhier om een verzoek te steunen aan Den Haag om ook niet-landelijke Partijen subsidie te verlenen.

Ik heb aangegeven dat het eenieder vrij is om een eigen partij op te richten en dat dat consequenties kan hebben voor het al of niet verkrijgen van subsidie en dat ik derhalve het verzoek niet steun. De SP sloot zich bij mij aan. De PvdA was ook niet enthousiast maar vond het idee wel sympathiek, de overige Partijen wilde het verzoek steunen.