Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 20 juni 2010

Uit de commissie RIM

Raadscommissie Ruimte, Infrastructuur en Milieu, 16 juni 2010.
 

1. Bestemmingsplan De Swetten


 
Als inspreker pleit de heer Kooistra namens een honderdtal bewoners rond een gebouw aan de Paradyske 6 ervoor dat Jeugdhulp Friesland het gebouw niet zal mogen gebruiken voor overnachtingen. Het gebouw ligt op een perceel dat een bestemming “Maatschappelijk 1” heeft gekregen in het bestemmingsplan, wat inhoudt dat geen overnachtingen zijn toegestaan.

De heer Kooistra biedt de wethouder een petitie met een
 honderdtal handtekeningen aan om zijn pleidooi te benadrukken.
Wethouder Nieske Ketelaar meldt echter dat bij het college van

B&W een afzonderlijke ontheffingsprocedure op grond van artikel 3.23 Wet Ruimtelijke Ordening is opgestart na aanvraag van een bouwvergunning voor intern verbouwen van het gebouw voor het vestigen van een inrichting van Jeugdhulp Friesland.

D66 vraagt naar aanleiding van het bestemmingsplan wanneer een begin wordt gemaakt met de bouw van een nieuw schoolgebouw
 in De Swetten. D66 vindt de kwaliteit van de vorm van het bestemmingsplan nog matig en adviseert ter verbetering van de leesbaarheid en de bruikbaarheid dat met name de voor het plangebied specifieke tekstgedeelten duidelijk worden gemarkeerd ten opzichte van de standaardteksten.

De wethouder antwoordt dat een kwaliteitsverbetering van de
vorm nog niet kon worden verwerkt in dit bestemmingsplan,
maar dat het zal gebeuren voor nieuwe bestemmingsplannen.

 

2. Bestemmingsplan De Bouwen –
locatie Bouwakker/Haverstuk (voormalig garage Lammers)

Wethouder Nieske Ketelaar informeert de commissie over het
overleg met de woningbouwcorporaties WoonFriesland en
Accolade over het tijdig doorgaan of vertragen van de geplande bouwactiviteiten. Zij verwacht dat in de komende paar weken overeenstemming over het doorgaan zal worden bereikt. Zij zegt
toe de commissie te zullen informeren over alle mogelijke vertragingen van bouwplannen van de woningbouwcorporaties
voor de verschillende wijken.

D66 vraagt of de grond van de voormalige garage Lammers al gesaneerd is, of er een saneringsverslag is en of de vervuiler
(garage Lammers) de sanering van de grond heeft betaald.

De wethouder antwoordt dat er een saneringsplan is, maar dat de grond nog niet is gesaneerd.

D66 wil weten of de gemeente voldoende financiele middelen heeft gereserveerd voor het herinrichten van de openbare ruimte zoals gras, beplanting en straatmeubilair.

De wethouder zegt dat voldoende geld hiervoor beschikbaar is gemaakt.
 

3. Aanpassen bouwverordening

D66 wil graag een overzicht van de wijzigingen ontvangen, die in verband met de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zijn gemaakt in de bouwverordening.
Wethouder Nieske Ketelaar zegt toe dit te zullen verstrekken.
Aanpassen monumentenverordening. D66 heeft geen vragen
over de voor de invoering van de Wabo aangebrachte wijzigingen. 
 

4. Jaarstukkem Hus en Hiem

D66 vraagt of Hus en Hiem verantwoording over geleverde prestaties aflegt, b.v. over het aantal adviesrapporten in 2009,
en of de voor 2011 verwachte baten uit adviesgelden (1033 keuro) ten opzichte van de in 2009 gerealiseerde inkomsten daaruit (835 keuro) getalsmatig kunnen worden onderbouwd op grond van de in de toelichting gemelde lichte toename van het aantal adviesaanvragen in de eerste maanden van 2010 en de per 1-1-2010 ingevoerde tariefsverhoging voor adviezen. CDA vindt de per 1-1-2010 ingevoerde en niet in de commissie of raad besproken tariefsverhoging voor adviezen niet acceptabel. Wethouder Nieske Ketelaar zal deze zienswijze aan het college van B&W doorgeven.