Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 26 augustus 2010

Uit de commissie RIM

Raadscommissie Ruimte, Infrastructuur en Milieu
woensdag 25 augustus 2010<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 1. Ingekomen stukken
  Met betrekking tot de ter advisering in handen van het college te stellen ingekomen stukken meldt de voorzitter dat deze in de commissie terugkomen, zodra het college op deze stukken heeft gereageerd. Dan kunnen er vragen over worden gesteld. D66 heeft vragen over de brief van 22 juli 2010 van Qbuzz inzake reconstructie Stationsweg en bouw parkeergarage Drift aangaande vertraging van de start, de tijdsduur van respectievelijk 2 en 4 jaren en een mogelijk beschikbaar gemeentelijk budget voor extra kosten van Qbuzz.
 2. Vaststelling besluitenlijst van 16 juni 2010
  De voorzitter zegt dat betreffende de vaststelling van de besluitenlijst van 19 mei 2010 naar aanleiding van een vraag van de heer Pronk over Energie Prestatie Coefficient (EPC) en Energie Prestatie Getal (EPG) een email bericht verstuurd is aan de commissieleden. Dit bericht bevat onder andere de volgende tekst:
  De noordelijke provincies wilden per 1 juli 2010 de EPC in Noord Nederland naar 0,5 verlagen en gelijkertijd de EPG (energie prestatie gebouwen) invoeren. Als dat was doorgegaan hadden EPC en EPG tijdelijk naast elkaar bestaan totdat heel Nederland naar de EPG zou gaan overschakelen. De verlaging naar EPC 0,5 is niet doorgegaan. Nu gaat heel Nederland in 2011 van EPC 0,8 naar EPG 0,6. Per 2011 komt de EPG dus in de plaats van de EPC.
  Naar aanleiding van de regel “Er moeten nog handtekeningen worden geplaatst, maar er bestaat overeenstemming” bij de verslaglegging van Bestemmingsplan ‘De Bouwen’  locatie Bouwakker /Haverstuk (voormalig garage Lammers) vraagt D66 of woningbouwcorporatie WoonFriesland inmiddels handtekeningen heeft geplaatst.
  Wethouder Ketelaar deelt mee dat dit is gemeld aan de betrokken bewoners van de wijk en is gepubliceerd in een nieuwsbrief.
 3. Bestemmingsplan Tjallingahiem en Aanvullende beeldkwaliteitsrichtlijnen voor de locatie Bertilla
  D66 heeft geen vragen over de stukken  gesteld, die als B-voorstellen naar de raadsvergadering gaan.
 4. Aanvullende wijzigingen en randvoorwaarden voor deelplan “In de Luwte II, Drachtstervaart”
  Als inspreker zegt en vraagt de heer Wester, woonachtig nabij de Luwte II,(1) dat de breedte van de Drachtstervaart te smal wordt voor boten om veilig een bocht te maken, (2) waarom een nieuw geluidsonderzoek is uitgevoerd, en (3) dat de afstand van de nieuwe woningen tot de hoogspanningskabels te klein wordt. Een aantal commissieleden zeggen ook deze vragen te hebben.
  Wethouder Ketelaar antwoordt dat vragen over de breedte van de Drachtstervaart beter later kunnen worden gesteld over het uitvoeringsplan, dat op basis van deze aanvullende wijzigingen en randvoorwaarden wordt opgesteld. Er is een nieuw geluidsonderzoek verricht door bureau Friese Wouden, omdat een nieuwe rekenmethode beschikbaar was gekomen. De afstand van de woningen tot de hoogspanningskabels valt binnen de norm.
  De aanvullende wijzigingen en randvoorwaarden gaan als B-voorstel naar de raadsvergadering.
 5. Wijziging bebouwde komgrens Drachten, Rottevalle en Boornbergum
  Smallingerlands Belang vraagt of de bebouwde komgrens op de Kommisjewei in Opeinde kan worden aangepast. GroenLinks vraagt of op de Litswei bij de Ambachtsloane een vluchtheuvel kan worden aangebracht voor het veiliger oversteken voor voetgangers.
  Wethouder Van der Aart antwoordt dat de Kommisjewei een maximumsnelheid van 60 km krijgt, maar geen verandering van bebouwde komgrens, en dat de Litswei een provinciale weg is, waarvoor een tunnel voor fietsers en voetgangers is aangelegd aan de oostkant van Rottevalle.
  De wijziging bebouwde komgrens gaat als B-voorstel naar de raadsvergadering.