Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 30 september 2010

Uit de commissie RIM

Ruimte Infrastructuur en Milieu,
woensdag en donderdag 22 en 23 september 2010.

Hier meer vuurwerk!
Het Fries Congrescentrum wil graag woningen en aanverwante zaken op hun terrein gaan bouwen, echter een en ander is in strijd met de bestemmingsplannen en derhalve is het verzoek afgewezen. Wel is door de wethouder toegezegd dat ze best wel wil meedenken over uitbreidingen binnen de bestemmingsplannen, maar dan moet het Congrescentrum met voorstellen komen.

De planschade aan de Sydwende is akkoord, met die kanttekening door ons gemaakt dat het wel allemaal heel lang geduurd heeft en dat het onderzoekbureau SOAZ blijkbaar niet de goede partij geweest is gezien de blunders die ze gemaakt hebben!

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) wordt een A voorstel. Nadat wij voorgesteld hadden om in plaats voor optie 3, alles in handen te geven van het College, voor optie 2, de Raad wijst categorieën aan waarvoor in eerste instantie geen verklaring van geen bedenking is vereist, te kiezen waren er meer partijen voor die optie. De overige partijen hadden ook hun bedenkingen bij optie 3, maar nemen het voorstel mee terug naar hun Fractie. Wordt vervolgd!

Dan Vogelzang!
Alle partijen waren kritisch over de haalbaarheid van het geheel, met name of de exploitatie van de parkeergarage wel rendabel zal zijn. Ik heb de Wethouder gevraagd of wanneer de exploitatie werkelijk zo lucratief zal zijn, de investeerders al bij hem op de stoep staan om de exploitatie van de parkeergarage over te nemen. Uiteraard niet.
 
Zowel de 1e als de 2e ronde namen veel tijd in beslag, maar uiteindelijk heeft de Wethouder toegezegd om nog voor de a.s. Raadsvergadering met een nota te komen waarin de exploitatie door een marktpartij, zowel koop als pacht, wordt bekeken. En ik schat in dat het een lastig verhaal gaat worden.

Toen was het half twaalf en besloten werd de volgende avond het agendapunt Raadhuisplein te behandelen.

Raadhuisplein.
Ook hier was het heikele punt de financiën. Ik bracht naar voren dat het plaatje aan twee kanten zwak is, in de eerste plaats is de eindafrekening van een groot project, zie de Betuwelijn, HSL of de Noord Zuid lijn, altijd hoger geweest dan de aanvankelijke raming, er komen dus meekosten en daarnaast is de 1,4 miljoen die men verwacht te verdienen met Vogelzang boterzacht. Die opbrengst verwacht men op papier, maar wat als Volgelzang failliet gaat of zich terugtrekt of of of…..?

Ik heb voorgesteld om het Raadhuisplein opnieuw te gaan ramen, soberder, zodat het kan worden uitgevoerd zonder dat die 1,4 van Vogelzang nodig is. Mocht die opbrengst uiteindelijk er toch komen en dan “feliciteer ik de Wethouder” (citaat), dan kunnen we die middelen beter gebruiken om de aankomende jaren waarin bezuinigingen aan de orde gaan komen de lastenverhogingen van de burgers te beperken. Meerdere partijen hadden uiteindelijk ook het standpunt om eerst maar te komen met alternatieven waarin die 1,4 miljoen opbrengsten niet nodig zijn.

Wat ook nog speelde is de zeer lange tijd, 4 jaar, dat de Drift afgesloten is en werden vragen gesteld of die tijd niet te bekorten is.
 
N.b.
Wegens afwezigheid van Raf Pronk, heeft Ron van der Leck deze keer de commissie RIM voor zijn rekening genomen.