Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 30 september 2010

Uit de commissie SAZO

Commissie Samenleving en Zorg

Agendapunt 5. Intrekken Verordening Infectieziekten 2008:

D66 heeft hierop geen vragen gesteld. Overige commissieleden hebben geen bezwaren gemaakt op de intrekking.

Agendapunt 6. Brieven Senioren Adviesraad (SAR) inzake beëindiging subsidie / Jaarverslag 2009:

D66 heeft hierop geen vragen gesteld. Inspreker dhr. Alkema (SAR). SAR fundamenteel oneens met het besluit van het college om de subsidie aan SAR m.i.v. 2012 stop te zetten. In hoofdlijnen komt het hierop neer:

 • De SAR is door de raad ingesteld als adviescommissie tbv de raad en vastgelegd in een reglement;
 • SAR ontvangt geen subsidie maar een onkostenvergoeding;
 • SAR adviseert niet alleen voor zwakke doelgroep ouderen zoals het
  WMO maar integraal voor alle ouderen in Smallingerland;
 • WMO-adviesraad is er tbv het college van B&W en SAR voor de Raad;
 • Het college is niet bevoegd dit voorstel te doen en te besluiten.

 
Bij de commissieleden waren veel vragen in de lijn van het verhaal van dhr Alkema. In de 2e ronde komt tot uiting dat de commissie niet achter de intrekking van de subsidie staat. De vergoeding van SAR is GEEN subsidie; dus reglement blijft bestaan.

Antwoord wethouder (na 1e en 2e ronde):
Dit voorstel in conform de notitie vrijwilligersbeleid dat in de raad is vastgesteld. Echter vergoeding is vergoeding en derhalve geen subsidie. Het college zal geen voorstel indienen inzake intrekking onkosten vergoeding.Besluit zal aan de Raad voorgelegd worden.

Agendapunt 7 & 8. Jaarverslag / Jaarrekening 2009 Caparis en Rapportage Caparis 1e kwartaal 2010:

De rapportage van Caparis is terugkerend onderwerp. In bijzonder hebben wij als D66 bij de vorige rapportage al vragen gesteld. ‘k Heb, in deze, de vrijheid genomen in het ‘zelfde trant’ kritisch te reageren omdat de rapportage redelijk zorgelijk is!

D66 vindt het zorgelijk dat de cijfers 1e kw. 2010 van Caparis geen positief beeld laten zien. Natuurlijk is het enerzijds te verklaren door de economische recessie. In de laatste SaZo is door de commissie uitvoerig op de resultaten van Caparis 2009 ingegaan.

D66 onderschrijft, gelijk aan de andere politieke partijen, het maatschappelijk- en sociaalbelang van het bedrijf Caparis. D66 begrijpt ook dat het transitieplan naar een mensontwikkelingsbedrijf Caparis zich uitstrekt tot 2012 en begin van 2010 formeel is gestart. Het is wellicht te vroeg te verwachten dat het nu al enig effect zal resulteren? We zullen de volgende rapportage afwachten of hierop enig effect is te bespeuren!

Echter, D66 is verrast over de (verdere) verslechtering van het ziekteverzuim! In het bijzonder onder het kader!? Is het wellicht zo dat het transitieproces (dit is niet anders dan een veranderingsproces) (te) veel inspanning vraagt van het zittend personeel met betrekking tot het veranderingsproces en dit mogelijk in het ziekteverzuim tot uiting komt? D66 ondersteunt het voorstel van CDA en SP tot een werkbezoek aan Caparis en een toelichting van de Directeur.

Antwoord wethouder T. Zweers:

 • Caparis is als bedrijf kwetsbaar voor economische recessie en dit komt tot uiting in de bedrijfsresultaten;
 • 1e Kw. Rapportage is een cijfermatige, zakelijke verantwoording om met gezamenlijke deelnemende gemeenten te delen;
 • Aan de groeiende wachtlijsten kan Caparis weining doen omdat dit een ‘autonome’ ontwikkeling gekoppeld aan de subsidie van het Rijk;
 • Mensontwikkelbedrijf. Dit proces vindt plaats in overeenstemming met de potentie en mogelijkheden van de mensen waar het om gaat. Hij is van mening dat dit zorgvuldig gebeurt zonder de betrokken mensen niet ‘op tenen te laten
  staan’ ;
 • Resultaten van het transitieplan is nu nog te vroeg om dit terug te zien;
 • Een werkbezoek aan Caparis is relevant en zal op korte termijn geregeld worden;
 • Het transitieplan zal dtv van de Griffie aan de commissieleden beschikbaar gesteld worden (D66/FNP)