Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 20 oktober 2010

Uit de commissie RIM

Commissievergadering Ruimte, Infrastructuur en Milieu, 

20 oktober 2010

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan

Als inspreker  zegt de heer Schoor dat de financiering van de riolering budgettair neutraal dient te zijn zonder daarbij extra kostenposten te betrekken, die uit algemene middelen behoren te worden betaald, en  dat de kostenpost kwijtschelding bij sociale zaken thuis hoort in plaats van bij de exploitatie van de riolering.

Alle politieke partijen maken gebruik van de eerste en tweede ronde voor het stellen van vragen.

Belangrijke vragen zijn:

  • of de ca. 30% verhoging voor 2011 over meerdere jaren kan worden gespreid,
  • of de zorgplichten vuilwaterafvoer, hemelwaterafvoer en grondwaterbeheer wel 100% kostendekkend moeten zijn, en welke effecten bij bijv. 80% of 90% kostendekkendheid optreden,
  • of gegevens van de oude systematiek van financiering ter vergelijking van gegevens van de nieuwe systematiek kunnen worden verschaft,
  • of de mogelijkheid van een toeslag op de heffing voor grootgebruikers kan worden onderzocht,
  • of kan worden aangegeven welke bezuinigingen van de algemene middelen worden gerealiseerd door invoering van de nieuwe heffingen inclusief hemelwaterafvoer en grondwaterbeheer.

D66 vraagt:

  • of de afzonderlijke kosten voor vuilwaterafvoer, hemelwaterafvoer en grondwaterbeheer verantwoord blijven worden in de komende jaren, overeenkomstig het Bestuursakkoord Waterketen van 5 juli 2007 (zie pagina 5 van bijlage 1 in Verbreed GRP).
  • of in het voorstel aan de gemeenteraad bij punt 13 ‘De kosten voor hemelwaterafvoer en grondwaterregulering worden volledig betrokken in de tarieven rioolheffing’ kan worden toegevoegd dat dit een gemeentelijke bezuiniging [van de algemene middelen] betekent, bijv. in 2011 € 113.000 plus kosten van afkoppelprojecten, en vanaf 2012 ook € 209.000 voor het baggeren.
  • hoeveel kosten in 2008, 2009 en 2010 zijn besteed aan componenten, die vanaf 2011 als nieuw en volledig worden betrokken in de rioolheffing.

Wethouder Egbert Berenst antwoordt dat het wellicht lastig is de in 2008, 2009 en 2010 gemaakte kosten voor componenten, die vanaf 2011 in de rioolheffing worden betrokken, te achterhalen. Daarbij beschouwt hij het wegvallen van die kosten voor de algemene middelen niet als gemeentelijke bezuiniging, want die kosten moeten toch betaald worden, maar dan vanaf 2011 uit de opbrengsten van de rioolheffing. Op de meest belangrijke vragen van de andere politieke partijen antwoordt hij dat bij 80% of 90% kostendekkendheid de tekorten uit de algemene middelen zouden moeten worden betaald, dat de mogelijkheid van een heffing voor grootgebruikers in een nieuwe notitie in 2011 zal worden opgenomen, en dat voor de raadsvergadering van 2 november 2010 een overzicht van berekeningen met effecten bij weglating van kosten voor bepaalde  componenten zal worden verstrekt.

Planschadeverzoek Postlaan 28 en 30

D66 vraagt of vanwege twijfels over de juistheid van de adviezen van de Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken (SAOZ) het beter is voortaan alleen bureau Van Montfort te laten adviseren over planschades.

Wethouder Nieske Ketelaar antwoordt dat twijfels over de juistheid van de adviezen van SAOZ alleen zijn gerezen bij een tweetal langdurige planschadetrajecten betreffende het Drachtstervaartproject. In de overige ca. 94% van planschades hebben beide bureaus SAOZ en Van Montfort gelijkluidende adviezen gegeven.

Planschadeverzoek Postlaan 28 en 30 gaat als B-voorstel  naar de raad.

Jaarverslag Milieu en Bouwen 2009

D66 vraagt of het overzicht monitoring controlegegevens per thema 2009 in bijlage 1 van het jaarverslag overtredingen bevat, die in behandeling zijn, maar niet worden opgelost.

Wethouder Egbert Berenst antwoordt dat alle overtredingen worden aangepakt, maar dat de afhandeling van sommige overtredingen lang kan duren.

Groen Links had schriftelijk een aantal vragen ingediend, die niet zijn beantwoord voor de vergadering van de RIM-commissie. Met betrekking tot de ’quick scan’ duurzaamheid meldt de wethouder dat hij een eerste versie pas vorige week heeft ontvangen. Deze versie zal worden bewerkt en op zijn vroegst in het late najaar 2010 worden verspreid.