Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 24 oktober 2010

Uit de commissie SaZo

Commissie Samenleving en Zorg,

18 oktober 2010

Agendapunt 6.

PROBLEMATIEK VOORMALIG CENTRUM WOODBROKERS KORTEHEMMEN

Inspreker dhr. Weidema. (op hoofdlijnen)

Jongeren ’s avonds laat weggelopen door tuinen en boom over de weg gelegd. Belofte van Jeugdhulp Friesland (JHF) géén jongeren zonder strafblad standpunt van 01feb10, wel jongeren met strafblad. M.b.t. het verkeer zijn d conclusies en aanbevelingen van de buurt niet overgenomen; 70% rijdt harder dan 70 km/uur, pieken tussen 17:00 – 20:00 uur van 40 voertuigen/uur.

JHF negeert:

  • Bouwverbod;
  • Rondhangen van jongeren;
  • Strafblad van jongeren;
  • Kappen bomen/struiken zonder herplant.

Door bovenstaande ontstaat beeld bij buurt dan JHF onberkte vrijheid heeft gekregen.

D66:

De raad heeft ingestemd met de komst van JHF, het is belangrijk dat zulke voorzieningen voor deze beschadigde jongeren er zijn. Als samenleving hebben we de verantwoording deze jongeren te begeleiden en voor te bereiden zelfstandig in de maatschappij te functioneren nu zij geen thuissituatie hebben. Het is belangrijk dat we zorgvuldig met de belangen van alle partijen omgaan. D66 roept de wethouder op de ‘Driehoek’ JFH, College en buurt in gesprek te laten blijven en blijven zoeken naar samenwerking. D66 vraagt de wethouder na een jaar dit proces te evalueren en naar de raad terugkoppeling te geven.

Antwoord wethouder:
De wethouder dankt de commissie in het vertrouwen en verzekert dat het overleg in de 3hoek in het belang van de behandelcentrum door zal gaan. Hij zet zich in voor het op gang krijgen van het overleg en het winnen van vertrouwen zodat in de toekomst geen overlast meer is. Op donderdag 21 oktober 2010 vindt een overleg plaats met de bewoners en daarna Woodbrokers, MOS en Wijkagent. In de overleggen vormt het convenant en andere documenten de basis. Terugkoppeling is vanzelfsprekend. Hij kan nu geen datum geven maar wel de zekerheid dat hij dit zal doen.

Agendapunt 7.
VERANTWOORDING SPORTBEDRIJF 2009

D66.

Geeft de wethouder het compliment voor het verslag, duidelijk, goed leesbaar en bondig. Doelstellingen, gehaalde doelen en toelichting.

Specifiek een toelichting aan de wethouder gevraagd m.b.t. de realisatie 2009 van BOS 3 Goal without alcohol; er is een substantiële terugloop en de toelichting vermeldt moeizaam!? Met name vormt is product een belangrijke maatschappelijke bijdrage naar de jeugd en alcohol.

Antwoord wethouder Ketelaar:

De wethouder is blij met het signaal omtrent de rapportage! In 2012 zal de 2e meerjarenafspraak opgesteld worden m.b.t. subsidiëring en verwachtingen/doelstelling sportbedrijf.

  • In de benchmark met andere zwembaden is de Welle de goedkoopste;
  • Wachtlijsten sportclubs t.a.v. benutting sportfaciliteiten is onvermijdelijk en treedt alleen op bij piekmomenten. Niet alle verenigingen kunnen bediend worden;
  • Uitleg moeizaam BOS 3; het is moeilijk de jeugd te pakken te krijgen. Nog niet zoals we dit zouden willen. We hebben ons nu de focus op groep 7/8 van het basisonderwijs in de dorpen zodat de jongeren vroegtijdig worden betrokken!;
  • 2010/2011 wordt de planning technisch omgegooid, ALLE scholen worden benaderd.

Agendapunt 8.

HALFJAARVERSLAG WERK EN INKOMEN 2010-10-24

D66:

Ook aan deze wethouder de complimenten gemaakt voor de heldere en duidelijk rapportage. Veel van de collega’s hebben op verschillende punten vragen gesteld. D66 heeft 1 vraag toe te voegen; kan er op pagina 5. M.b.t. ‘Succesvolle uitstroom’  een andere cijfermatige opstelling gegeven worden zodat het een beter beeld geeft van de reële situatie?

Antwoord wethouder Zweers:

Het is een rapportage op hoofdlijnen op verzoek van de vorige raad om niet op details te rapporteren. Een detailrapport kan indien gewest door de raad. Wellicht kan de Cliëntenraad hierin voor de raad iets beteken door het detailrapport te versturen?

Op het onderwerp Reïntegratie zal ivm subsidie (onder financiering) ‘tering naar de nering’  gezet moeten worden. Uitkeringsrecht blijft in alle situaties gehandhaafd tot na 2010, daarna is het afwachten op de uitwerking van het regeringsbesluit.

 

Voorlichting.

De wethouder biedt een dagdeel aan de geïnteresseerde commissieleden op het gemeentehuis op dit onderwerp te informeren.  (‘k Heb me hiervoor opgegeven).

 

De lange trajecten van Reïntegratie 2007, 2008 en 2009 zijn nog niet afgesloten. Het Centraal Bureau van Statistiek heeft hierover (nog) niet landelijk gemiddelde cijfers gepubliceerd. Daarom is het nog niet mogelijk hierover te melden of Smallingerland het beter of slechter doet in vergelijking tot andere soortgelijke gemeentes in Nederland.