Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 9 december 2010

Uit de Raad

Verslag van Gemeenteraadsvergadering van 7 december 2010

Begonnen werd met de stemmingen over het beleidsplan 2011-2014 met de bijbehorende moties welke in de vorige vergadering leidde tot een staken van stemmen. Opvallend was dat Jos van der Horst van de SP nu aangaf voor het amendement van de PvdA over het fietspad in o.m. Houtigehage te gaan stemmen in plaats van tegen zoals hij deed in de vorige vergadering. Had hij dat de vorige bijeenkomst ook gedaan dan hadden de stemmen niet gestaakt en hadden we toen het een en ander kunnen afronden!

In het kort zijn de Beleidsplan 2011-2014 en het amendement aangenomen en zoals verwacht is ook onze motie inzake het voortaan in geheel Smallingerland plaatsen van verkiezingsborden aangenomen!

Het Belastingvoorstel is probleemloos door de Raad aangenomen omdat het een uitwerking is van het Beleidsplan 2011-2014 en er alleen geringe stijgingen van tarieven te zien zijn.

Het Multifunctioneel Centrum Oudega had meer voeten in de aarde. Het plan zoals ingediend door het Burgerinitiatief van Oudega bevat nog enige vraagpunten. In de eerste plaats gaat het plan veel meer kosten dan oorspronkelijk gebudgetteerd was voornamelijk vanwege de toevoeging van een volwaardige Sporthal, de exploitatiebegroting sluit nog niet en er zijn zorgen t.a.v. de bezettingsgraad.
Wij hebben de initiatiefnemers gecomplimenteerd met het initiatief en verwoord dat Oudega een Multifunctioneel Centrum verdiend, maar dan wel binnen redelijke financiële kaders en middels een sluitende exploitatiebegroting. Wij hebben voorgesteld dat het College nogmaals met de initiatiefnemers om de tafel gaat zitten om te komen met een haalbaar nieuw plan. De Coalitiepartijen dienden een motie in met als strekking wat wij naar voren brachten, namelijk in overleg te gaan om te komen tot een ander, financieel sluitend plan. Die motie hebben wij gesteund en de motie is aangenomen. Wordt vervolg dus.
 

De nieuwbouw/renovatie Liudger valt na de aanbesteding 3 miljoen duurder uit dan oorspronkelijk gebudgetteerd was. Een dekking van die extra middelen behoorde tot de bijlagen van een en ander. Wij gaven aan blij te zijn dat er met de werkzaamheden begonnen kan gaan worden, want onderwijs is de basis van onze toekomst en goede huisvesting is daarbij onontbeerlijk. Wel wilden wij graag weten wat de garanties zijn dat de uiteindelijke kosten niet hoger uitvallen en of er voldoende onvoorzien was meegenomen en of de extra middelen van 3 miljoen niet ten koste gaan van de andere scholen zoals de Swetten.
De wethouder gaf aan dat het gehele project financieel begeleid wordt door een extern bureau en dat dat garanties geeft t.a.v. het niet snel ontstaan van overschrijdingen, ook is er voldoende onvoorzien opgenomen. De wethouder gaf ook garanties dat de inzet van de 3 miljoen voor het Liudger geen consequenties gaat hebben voor de komende huisvestingsinvesteringen voor de andere scholen.
De Raad ging akkoord met het voorstel.

In de commissie hebben een aantal buurtbewoners hun zorgen geuit over de vestiging van een Sociaal Pension aan de Stationsweg. Wij hebben aangeven een voorstander te zijn van een dergelijk Pension op die plek maar dat de Gemeente wel continu een luisterend oor moet hebben voor op- en aanmerkingen vanuit de buurt en dat de regels moeten worden gehandhaafd en dat er goed gecommuniceerd moet worden. Aan de orde was een motie van de VVD om een beheersovereenkomst op te stellen, maar omdat wij uitgaan van de eigen verantwoordelijkheid en een positieve grondhouding hebben wij tegengestemd. De motie is niet aangenomen.

Inzake de Startersleningen hebben wij samen met Smallingerlands Belang een amendement ingediend om de einddatum uit de regeling te schrappen en pas te gaan stoppen met de regeling wanneer het plafond van 1,2 miljoen bereikt is. Want wanneer op 1 oktober 2011 gestopt wordt met de regeling terwijl er nog middelen zijn die middelen naar de algemene reserve gaan en daardoor verloren gaan voor een belangrijk instrument zoals de Startersleningen om starters in staat te stellen een woning te vergaren en op die wijze de woningmarkt weer wat in beweging te krijgen.
Een grote meerderheid was hier niet voor, het CDA bijvoorbeeld wil wat over is gebruiken voor bezuinigingen, anderen wilden niet afwijken van gemaakte afspraken en weer anderen willen het volgend jaar een en ander opnieuw bekijken. Een lichtpuntje was dat de wethouder aangaf dat het amendement wellicht overbodig is omdat er op het moment erg veel aanvragen lopen en het maar de vraag is of de pot niet al eerder leeg is dan 1 oktober 2011. Amendement verworpen.

Een motie van de SP, Groen Links en de FNP welke aan het College vraagt om krachtig te protesteren tegen de bezuinigingen op de WSW is nipt aangenomen nadat de zin over af te zien op extra bezuinigen was geschrapt. Wij hebben de motie gesteund puur en alleen om een signaal naar de rechtse regering af te geven dat een verdere kaalslag op de WSW een teken is van het afbrokkelen van onze beschaving.

Tenslotte kwam een interpellatie van de FNP en Groen Links inzake de naamgeving aan de orde. De Gemeente gebruikt op diverse plekken de naam Drachten Smallingerland omdat buiten Friesland iedereen weet waar Drachten ligt en de naam Smallingerland vaak niet eens kennen. Bij o.a. acquisitie wordt dat als negatief ervaren vandaar Drachten Smallingerland. FNP en Groen Links vinden dat dat op die wijze niet kan en wil dat de Raad daarover gaat beslissen. Wij hebben aangegeven dat wij de pragmatische oplossing van het College wel snappen, want een officiële naamsverandering zal met heel veel emotie en commotie gepaard gaan, maar vinden wel dat het het College zou sieren om dit de Raad te laten bepalen.
Een interpellatie is alleen informerend, standpuntbepalend, dus verdere beraadslaging hierover was niet aan de orde.

De sluiting van de laatste Gemeenteraadsvergadering van 2010 was rond 23 uur.