Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 15 februari 2011

Uit de commissie SAZO

Commissie Samenleving en zorg 14 februari 2011

Ingekomen stukken

b. mailbericht van 11 januari 2011 van Caparis NV inzake concept-arbeidsvoorwaardennota CAO Wsw;

d. brief van 21 januari 2011 van de gemeenteraad van Achtkarspelen inzake motie Caparis;

Bovenstaande stukken worden meegenomen in de 4e kwartaalnota van Caparis en komen ter behandeling in de commissie en Raad.

e. brief van 24 januari 2011 van de Cliëntenraad Smallingerland inzake strafkortingen;

De commissie wil hier graag het antwoord van de Wethouder ontvangen.

f. brief van 26 januari 2011 van omwonenden van scholengemeenschap Liudger inzake beperking hinder en overlast tijdens sloop- en bouwactiviteiten.

De commissie wil graag van de Wethouder een afschrift van het antwoordbrief.

Op de agenda van de commissie staat een informerend agendapunt

5. WWB – Belemmering arbeidinschakeling door gedrag en kleding:

" WWB: Onderzoek gedrag en kleding – In zowel het regeerakkoord als het gedoogakkoord is bepaald dat de uitkering van personen wier gedrag of kleding de feitelijke kansen op arbeidsinschakeling belemmert, gekort, ingetrokken of geweigerd wordt. Zo nodig komt het kabinet met een voorstel.

In de WWB is bepaald dat uw college de uitkering verlaagt als personen niet of onvoldoende meewerken aan onder meer de arbeidsinschakelende verplichtingen. Daartoe dienen bij afstemmingsverordening regels te worden gesteld. De opdracht voor de invulling van de regels op dat vlak is in de WWB neergelegd bij de gemeenteraad. Deze taak brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee.

In lijn met de doelstellingen van de WWB dient in de

verordening invulling te worden gegeven aan uw beleid. Ik verzoek u met klem, voor zover dat nog niet is gebeurd, ook expliciet regels te formuleren waarmee u streng kunt optreden tegen personen die hun feitelijke kansen op de arbeidsinschakeling belemmeren door hun gedrag of kleding en er tevens op toe te zien dat deze regels ook worden gehandhaafd.

In het eerste kwartaal van 2011 laat ik onderzoek doen naar de wijze waarop gemeenten hieraan invulling hebben gegeven. Ik vertrouw erop dat u streng en consequent optreedt tegen personen die niet hun verantwoordelijkheid voor hun bestaansvoorziening nemen".

Voorafgaand aan de behandeling van het stuk kregen de insprekers Petra Kramer en dhr. v.d. Spek (Clientenraad) het inspreekrecht.

Mw. P. Kramer heeft geen hoge pet van dit kabinet. Deze kledingregels kwamen uit de ‘Koker’ van de PVV. Zij is van mening dat het college haar grote verantwoordelijkheid heeft in de begeleiden van de werklozen naar werk en zich niet met de onzinnige regel van de Staatssecretaris. (verkorte weergave)

Dhr. v.d. Spek heeft bij de ambtenaren in het gemeentehuis geïnformeerd of de gemeente op dit onderwerp regels heeft opgesteld. Dat is niet zo. Hij vraagt zich af wie zou nu moeten bepalen wie goed gekleed is? Hij is van mening dat deze mensen op weg geholpen moeten worden in hun traject met wat voor hen nodig is en bieden van een perspectief! Conflicten en tegenstellingen moet je samen oplossen en kleding is daarbij van ondergeschikt belang. (verkorte weergave)

In de toelichting in dit agendapunt staat vermeld dat de wethouder tijdens de behandeling e.e.a. mondeling zal toelichten. Alle commissieleden stemden daarbij in waarop de Wethouder Zweers een toelichting op dit stuk gaf. Toelichting Wethouder Zwiers vooraf:

De Wethouder beaamt dat de gemeente geen speciale regeling heeft inzake kledingvoorschrift. Deze regel is er niet en hij overweegt ook niet zo’n regel in te voeren! Bij een sollicitatie wordt ervan uitgegaan dat de persoon zijn best doet. Bij opzettelijke tegenwerking kan, indien gewenst, de gemeente ingrijpen. De gemeente heeft dit nog nooit toegepast of is ook niet nodig geweest! De gemeente heeft ook nog nooit gekort op uitkeringen. De gemeente heeft instrumenten om een persoon te wijzen op zijn/haar verantwoordelijkheid. Dit instrument is het ‘Afstemmingsverordening’ deze dekt bovengenoemde situatie af.

Alle partijen zijn ontevreden over de toon van de brief en inhoud. Ook D66 sluit zich daarbij aan. D66 vindt de boodschap tendentieus, subjectief en vraag zich af welk probleem wordt hiermee opgelost?

D66 vraagt de wethouder of de gehanteerde afstemmingsverordening in 2011, wanneer een controle van de staatssecretaris op bezoek komt verdedigbaar is?

Antwoord Wethouder:

Wij voldoen aan deze brief met onze instrument! We gaan geen extra nieuwe regel invoeren. Welk probleem deze oplost zouden we zelf aan de staatssecretaris moeten vragen.