Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 17 februari 2011

Uit de commssie RIM

Commissievergadering Ruimte, Infrastructuur en Milieu                                            16 februari 2011

Herziening beeldkwaliteitsplan De Singels
Insprekers zijn de heer Schroor, wonende op Fabriciuslaan, en de heer Kluivingh, wonende op Douwstraweg. De heer Schroor zegt dat in de notariële koopakten van de 15 bouwkavels aan de Douwstraweg is vastgelegd dat niet in of aan het water mag worden gebouwd. Als er toch steigers worden gebouwd, gaat hij planschade eisen. De heer Kluivingh verwoordt zijn verzoek voor de aanleg van een steiger in de oeverstrook middels herziening van het beeldkwaliteitplan.  
D66 heeft geen opmerkingen of vragen en gaat akkoord met het voorstel.
Alle andere politieke partijen wachten de antwoorden van de wethouder af.
Wethouder Nieske Ketelaar antwoordt dat de plannen dateren van 10 jaar geleden en dat inderdaad in de notariële bouwkavelkoopakten staat dat steigers niet mogen worden gebouwd, dat in het Beeldkwaliteitplan van 2006 is bepaald dat een steiger niet is toegestaan,
dat het tuinplan voor de Douwstraweg wel de mogelijkheid van het realiseren van een steiger gaf,
dat de uitspraak van de rechter klopt dat het Beeldkwaliteitplan niet mag verbieden wat op grond van het [inmiddels vervallen] bestemmingsplan Parkwijk De Singels was toegestaan,
en dat het nieuwe bestemmingsplan de bouw van steigers in de oeverstrook verbiedt.
De wethouder zal navragen en schriftelijk reageren dat B&W ontheffing kan verlenen op het verbod in het nieuwe bestemmingsplan om  voor ieder individueel verzoek toestemming te verlenen voor het bouwen van een eenvoudige uniforme steiger, die niet recreatie maar wel de mogelijkheid bij het water te komen biedt.
SP gaat akkoord met het voorstel. Christen Unie en Gemeentebelangen Smallingerland nemen het voorstel terug naar de fractie. Andere partijen wachten de schriftelijke antwoorden van de wethouder af. Het voorstel gaat als A-voorstel naar de raad.

Nota Reclamebeleid Smallingerland
Als inspreker zegt de heer Eilering, voorzitter van de Honk- en Softbalvereniging Drachten Diamonds, dat een sportvereniging belemmerd wordt in sponsorwerving door het in hoofdstuk 9 van de nota vermelde uitgangspunt dat de reclame niet gericht mag zijn op de openbare ruimte, maar op de eigen accommodatie. Zijn vraag aan het college van B&W is “of het college een goede ruimtelijke argumentatie kan leggen onder de stellingname dat sportverenigingen geen reclame-uitingen mogen etaleren naar de openbare ruimte”. Hij noemt ook de beperking dat volgens de algemene criteria op p. 41 van de nota geen reclame voor producten en diensten, die niet in het pand verhandeld of uitgevoerd worden, mag worden gemaakt.
D66 merkt op dat de nota op een aantal punten onduidelijk of onvolledig is en vraagt aanpassing van de nota. Onduidelijk is bijvoorbeeld in hoofdstuk 11 ‘Reclame in de openbare ruimte’ of er naast overeenkomsten met particuliere bedrijven ook overeenkomsten met (semi)overheidsinstellingen, stichtingen, e.d., nodig en mogelijk zijn, wat in de nota bedoeld wordt met individueel plakken en wat de betekenis van de zin ‘De gemeente werkt niet mee aan individuele aanvragen’ in de paragraaf Criteria is, en het zonder verwijzing vermelden van een nieuw inrichtingsplan. Ook zijn de toetsingscriteria op p.41 en p.42 onduidelijk en onvolledig beschreven, o.a. de algemene basiseisen en algemene criteria voor vlaggen.
Smallingerlands Belang vindt ook dat de nota onduidelijk en onvolledig is. CDA vraagt o.a. welke wijzigingen er ten opzichte van de vorige versie van de conceptnota zijn, waarom de eisen en criteria voor tijdelijke reclame uit de nota zijn verdwenen en waarom Europese, landelijke, provinciale en gemeentelijke vlaggen niet zijn toegestaan.
Wethouder Nieske Ketelaar antwoordt op de vragen van de heer Eilering dat de openbare ruimte niet onnodig belast mag worden met reclame-uitingen. Zij geeft de heer Eilering gelijk dat sportverenigingen wel binnen de accommodatie reclame mogen voeren voor producten en diensten, die niet in het pand verhandeld of uitgevoerd worden.
De wethouder beantwoordt een aantal vragen van de politieke partijen, o.a. dat de “nulsituatie” van 2005 (zie paragraaf Handhaving) is aangevuld met actuele foto’s, dat een volgende keer de wijzigingen ten opzichte van de vorige versie worden aangegeven, en dat de eisen en criteria voor tijdelijke reclame in een Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) zullen worden beschreven aan de hand van de door het college vastgestelde  ‘Beleidsregels tijdelijke reclameborden, spandoeken en verwijsborden’ (zie paragraaf Soorten reclame).
Alle politieke partijen nemen het voorstel terug naar de fractie.
Het voorstel gaat als A-voorstel naar de raad.

Benoeming leden Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit
D66 stemt in met het voorstel. Dit voorstel gaat als B-voorstel naar de raad.