Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 2 mei 2011

Uit de commissie RIM

Commissievergadering Ruimte, Infrastructuur en Milieu 

Fietspad Houtigehage-Rottevalle
Op verzoek van FNP wordt met meerderheid van stemmen het agendapunt met betrekking tot de aanleg van een fietspad Houtigehage-Rottevalle behandeld, voordat het agendapunt aangaande het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan wordt besproken.
Inspreker J. Pultrum zegt namens de plaatselijke belangenverenigingen van Rottevalle en Houtigehage dat de onveilige situatie voor fietsers heeft geleid tot het plan voor de aanleg van een fietspad. Sinds de RIM-vergadering van december 2010, tijdens welke in een amendement van de PvdA werd vastgesteld dat de gemeente zal gaan overleggen met de verenigingen van dorpsbelang Houtigehage en Rottevalle over meer mogelijkheden om tot aanleg van een fietspad over te gaan, hebben deze verenigingen niets gehoord. Alle politieke partijen geven te kennen dat de wethouder antwoord dient te geven op de vraag waarom het amendement van de PvdA van december 2010 niet is uitgevoerd.
Na twee vragenronden en twee schorsingen van de vergadering zegt de wethouder Van der Aart het voorstel terug te nemen naar het college, het amendement van december 2010 uit te zullen voeren en met een nieuw voorstel te komen.

Gemeentelijk Verkeers- en vervoersplan (GVVP)
Alle politieke partijen behalve D66 menen dat het GVVP niet kan worden besproken, omdat de wethouder het voorstel met betrekking tot de aanleg van een fietspad Houtigehage-Rottevalle heeft teruggenomen.

Recreatieschap De Marrekrite
Voorgesteld wordt bij het recreatieschap De Marrekrite het beheren, onderhouden en ontwikkelen van vormen van landrecreatie, te beginnen met het fietsknooppuntensysteem, onder te brengen voor een financiële bijdrage op basis van een verdeelsleutelformule van 50% inwonertal en 50% landovernachtingen per gemeente.
D66 stemt in met het voorstel. Dit voorstel gaat als B-voorstel naar de raad.

Upgrading jachthaven De Drait / herhuisvesting watersportverenigingen
Als inspreker meldt de heer De Jong namens alle eigenaren van de ca. 15 schiphuizen in jachthaven De Drait verontrust te zijn over het feit dat de gemeente niet met hen heeft gesproken over plannen voor de bouw van recreatiewoningen en de verhuizing van de clubgebouwen van de watersportverenigingen, terwijl zij tot 2015 – 2022 recht van opstal voor hun schiphuizen hebben.
De heer Bolt zegt als inspreker namens de watersportverenigingen dat het de watersportverenigingen bevreemdt in de krant te lezen dat de gemeente overeenstemming met hen heeft bereikt over de verhuizing van de clubgebouwen en de financiering. Er is wel overeenstemming over de nieuwe locatie van de clubgebouwen, maar niet over de financiering, omdat een eigen financiering van 270 k€ voor skelet houtbouw niet haalbaar is.
De heer Dingemans, voorzitter van de roeivereniging, zegt dat de verhuizing van het clubgebouw kapitaalvernietigend is en dat de bouw van een nieuw clubhuis een financiële druk op de leden creëert vanwege hogere contributies en minder geld voor nieuwe boten en botenonderhoud.
De heer Bolt zegt als inspreker namens fa. Bolt dat de activiteiten van scheepswerf Bolt zeer storend zullen zijn voor recreanten in recreatiewoningen langs het Buitenstvallaat.
D66 is voorstander van meer recreatie en toerisme in Drachten en Smallingerland zoals beschreven in het gemeentelijk document ‘Drachten|Smallingerland als middelpunt van de regio’. Echter, D66 heeft ernstige bedenkingen over het realiseren van recreatiewoningen aan het Buitenstvallaat in een gebied, dat volgens het huidige bestemmingsplan bedoeld is als industrieterrein voor scheepsbouwbedrijven.
Wethouder Zweers antwoordt de heer De Jong dat de schiphuiseigenaren over hun recht van opstal met de opstalhouder(s) dienen te gaan praten.
De wethouder begrijpt de zorg van de bedrijven aan het Buitenstvallaat en zegt toe dat het college in het overleg met de ondernemer van jachthaven De Drait rekening zal blijven houden met het ongehinderd voortbestaan van die bedrijven. Het college zal met alle betrokkenen gaan praten over het plan voor upgrading van jachthaven De Drait.
Het plan is nog in een pril stadium van ontwikkeling. Uiteindelijk zal een voorstel voor wijziging van het bestemmingsplan ter goedkeuring aan de commissie RIM en aan de raad worden voorgelegd.
Alle politieke partijen nemen het voorstel terug naar de fractie. Het voorstel gaat als A-voorstel naar de raad.