Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 28 mei 2011

Uit de commissie RIM

Commissievergadering Ruimte, Infrastructuur en Milieu

Ingekomen brief van 7 mei 2011 van de heer A. Algra inzake het Drachtstervaartproject
In zijn brief aan het college van B&W en aan de gemeenteraadsleden schrijft de heer Algra dat het haalbaar moet zijn Drachten met zijn prachtige omgeving op de kaart te zetten. Hij adviseert de ontwikkeling van een passantenhaven aan het eind van de huidige Drachtstervaart bij de Zuiderhogeweg met prioriteit uit te werken.
D66 is het hier volledig mee eens. Gemeentebelangen stelt voor de bespreking van de inhoud van de brief op de agenda te plaatsen. Dit voorstel wordt verworpen, omdat alleen D66, Gemeentebelangen en Smallingerlands Belang het voorstel steunen.

Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 2010-2014, ISV3 programma Smallingerland
D66 gaat akkoord met dit voorstel.
Wethouder Ketelaar antwoordt op vragen van andere partijen dat de provincie 14 M€ beschikbaar heeft gesteld voor ISV-projecten voor de periode 2010-2014 en dat de provincie ISV wil blijven ondersteunen na 2014. Over de kosten van bodemsanering van het ISV3 programma Smallingerland noemt een medewerker van de gemeente dat op een drietal plekken aan de Stationsweg tot een behoorlijke diepte ernstige bodemvervuiling is geconstateerd.
Het voorstel gaat als B-voorstel naar de raad.

Verruiming reclamebeleid voor sportcomplexen
De Nota Reclamebeleid 2011 is voor sportcomplexen als volgt aangepast:
“Reclame mag in beperkte mate gericht zijn op de openbare ruimte en moet voor het overige gericht zijn op de eigen accommodatie.
Voor sportvelden, sporthallen en andere voor de beoefening van sport bedoelde gebouwen gelden geen beperkingen t.a.v. reclame-uitingen voor diensten en producten die niet op het complex of in het pand plaatsvinden respectievelijk worden verkocht."
Dit laatste betekent dat voor sportgebouwen, -velden en -accommodaties een uitzondering wordt gemaakt op het algemene criterium 'Geen reclame voor producten en diensten die niet in het pand verhandeld of uitgevoerd worden.'
D66 stemt in met het voorstel. SP is tegen het voorstel. PvdA was aanvankelijk tegen, maar gaat er nu mee akkoord. Alle overige partijen stemmen in met het voorstel.
Het voorstel gaat als B-voorstel naar de raad.

Brandbeveiligingsverordening
Alle partijen gaan akkoord met het voorstel. Het voorstel gaat als B-voorstel naar de raad.

Welstandsbeoordeling
D66 is niet een voorstander van een welstandsvrije gemeente, omdat wij allen moeten kijken naar wat burgers, bedrijven en instellingen bouwen en wij niet hun ideeen van mooi en lelijk kunnen vertrouwen. D66 is voorstander van welstandstoezicht door Hus en Hiem en vindt een experiment met welstandsvrij bouwen in een bepaald gebied acceptabel, omdat een bestemmingsplan en een beeldkwaliteitplan bepaalde grenzen stelt, als de welstandsnota niet meer geldt.
Alle andere partijen zijn ook tegen een welstandsvrije gemeente, maar hebben ideeen over welstandsvrije gebieden zoals Vrijburg en zuid-Opeinde. Enkele partijen vinden dat welstandstoezicht door bijvoorbeeld een stadsarchitect of een ambtenaar van de gemeente kan worden gedaan om de snelheid van beoordeling te verhogen.
Wethouder Ketelaar geeft een korte samenvatting van de gemaakte opmerkingen en reageert op enkele opmerkingen door te zeggen dat welstandstoezicht door een gemeenteambtenaar of stadsarchitect als nadeel de vervanging bij ziekte heeft en dat bij welstandsvrij bouwen een welstandsnota en beeldkwaliteitplan niet gelden, maar alleen een bestemmingsplan.

Energiescan HVC
D66 is tegen de aanleg van een windmolenpark op het grondgebied van Smallingerland bij De Haven zoals voorgesteld in de aanbevelingen van de Energiescan HVC, omdat windmolens verrommeling van het landschap en geluidshinder geven, waardoor de ontwikkeling van Drachten|Smallingerland als toeristisch recreatief middelpunt van de regio zou worden verstoord. D66 is wel voorstander van een regionaal windmolenpark bij klaverblad Noordoost bij Heerenveen, waarover melding is gemaakt in ‘memo stand van zaken windenergie maart 2011’.
D66 is ook voorstander van het realiseren van de in de aanbevelingen van de Energiescan HVC vermelde maatregelen voor (1) energiebesparing in de gebouwde omgeving, (2) optimalisatie van de inzet van biomassastromen voor energieopwekking, (3) het realiseren van een warmtenet op basis van aardwarmte, (4) het vervullen van een voorbeeldrol door het gebruik van elektrische voertuigen binnen de gemeentelijke organisatie en het stimuleren van de ontwikkeling van de benodigde infrastructuur voor elektrisch rijden (ook per fiets).
Met betrekking tot windenergie spreken PvdA en SP zich uit voor windmolens bij De Haven. Gemeentebelangen heeft een voorkeur voor windmolens op zee vanwege een groter rendement.
Wethouder Berenst merkt op dat vrijwel alle partijen adviseren om aan de slag te gaan met de aanbevelingen van de Energiescan HVC. Hij voegt er aan toe dat Smallingerland zal meedoen, dat wil zeggen zowel financieel bijdragen als aandeelhouder zijn, aan de provinciale ontwikkelingen voor energieopwekking door middel van windmolens op zee en/of bij klaverblad Noordoost bij Heerenveen.
Biomassavergisting wordt momenteel onderzocht. Er is een particulier initiatief voor een kleinschalige biomassavergistingsinstallatie.
Op een vraag van de SP over de ontwikkeling van plannen door projectbureau A7 antwoordt de wethouder dat hierover eind 2011 zal worden bericht.

Conceptbegroting 2012 en conceptmeerjarenbegroting 2013-2015 De Marrekrite
Over de begrotingen van De Marrekrite hebben de politieke partijen en de gemeente Smallingerland geen vragen voor De Marrekrite.

Handhavingsbeleid en uitvoeringsprogramma Ruimte en Milieu 2011
D66 vraagt of de lopende vergunningen voor de gebruiksfase per 1 oktober 2010 zijn aangepast of omgezet in omgevingsvergunningen volgens de Wabo.
Wethouder Ketelaar antwoordt dat de gebruiksfase vergunning voor de Brandweer is opgegaan in een omgevingsvergunning en dat de ervaringen met de Wabo goed zijn. Wethouder Berenst antwoordt namens de afwezige wethouder Zweers op de vraag: wie doet de controle op milieudelicten, bijvoorbeeld lozing van olie in het riool, dat de gemeente deze controle uitvoert.