Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 19 juli 2011

Uit de commissie RIM

Commissievergadering Ruimte, Infrastructuur en Milieu

Bestemmingsplan “Centrum Drachten”
D66 vraagt waarom in de plankaart van het bestemmingsplan de afstand tussen het bouwvlak en de Grote Kerk slechts ca. 2,5 meter is en daar ter plekke de nieuwe bebouwing 13 meter hoog mag zijn.
Wethouder Ketelaar antwoordt dat door terugwijkende nieuwe bebouwing op de Drift er een vrij zicht op de toren van de Grote Kerk vanaf de rotonde Drift/Berglaan komt en dat het bouwvlak van het bestemmingsplan is bepaald bij de vaststelling van het Raadhuispleinproject.
D66 stemt evenals elk van de andere politieke partijen in met het voorstel. Het voorstel gaat als B-voorstel naar de raad.
 
 
Bestemmingsplan “Kleine kernen oost”
Inspreker mevrouw D. Brandsma zegt mede namens buurtbewoners van de Ambachtsloane in Rottevalle dat haar tijdens een inloopavond in 2010 was verteld dat het bestemmingsplan ‘Kleine kernen oost’ (KKO) een samenbundeling van 16 bestemmingsplannen is, waarvan het Wijzigingsplan Aanloopgebied Rottevalle (vastgesteld door de gemeenteraad op 6 december 2005 en bekrachtigd door de Raad van State in 2006) ongewijzigd deel uitmaakt. Zij heeft echter geconstateerd dat een driehoekig stuk land van ruim 2000 m2 agrarische grond ten noorden van Ambachtsloane 3 t/m 11 op de plankaart (blad 1) van het bestemmingsplan KKO wordt aangeduid als bestemming voor wonen en werken, en dat burgemeester en wethouders volgens artikels 22.5 bevoegd zijn de bestemming ‘wonen-werken’ te wijzigen in ‘maatschappelijk’. Mevrouw Brandsma protesteert fel tegen deze bestemmingsverandering. Zij adviseert de politieke partijen niet in te stemmen met het bestemmingsplan KKO.
Wethouder Ketelaar antwoordt dat het college van burgemeester en wethouders in 2006 de agrarische bestemming van de bedoelde grond via een wijzigingsprocedure heeft gewijzigd in de bestemming ‘wonen-werken’. Nadat mevr. Brands heeft gezegd dat zij een ander stuk grond bedoelt dan de grond van de wijzigingsprocedure van 2006, reageert de wethouder met het vaststellen dat er verwarring bestaat. De wethouder verzoekt mevr. Brands alle feiten aan haar te sturen, waarna een gesprek kan volgen en het college een oordeel kan vormen.
D66 heeft geen vragen. VVD vraagt of de alinea’s over het GVVP 2011 (pagina 20) zullen worden gewijzigd, als het GVVP nog wijzigt voordat het wordt goedgekeurd. CU en PvdA pleiten voor een eerlijke, open en respectvolle discussie tussen de belanghebbende bewoners en de gemeente. Gemeentebelangen wil het voorstel afvoeren van de agenda van de gemeenteraadsvergadering van 6 september 2011. CDA, Groen Links en VVD nemen het voorstel terug naar hun fracties.
Het voorstel gaat als A-voorstel naar de raad.
 
 
Toeristisch-recreatief ontwikkelingsplan
Inspreker de heer H. van der Veen, voorzitter van Smelne’s Erfskip, merkt op dat de beleidsnota ‘Toeristisch-recreatief ontwikkelingsplan’ heel ambitieus is ten opzichte van de beperkte financiele middelen en vraagt wat op korte termijn kan worden gerealiseerd. Hij zegt dat toeristen moeite hebben toeristische informatie over Drachten|Smallingerland te verkrijgen bij Museum Dr8888, VVV en gemeentehuis, want ten laatste vragen zij erom bij Smelne’s Erfskip.
D66 heeft waardering voor de beleidsnota over recreatie en toerisme in Smallingerland, waarin op overzichtelijke wijze is beschreven hoe fietsen, wandelen en varen in combinatie met natuur, cultuur, water en landschap kunnen worden beleefd; en ook hoe mensen hun vrije tijd kunnen doorbrengen met winkelen, bij culturele evenementen, in horecagelegenheden of bij dagattracties zoals in kinderboerderij De Naturij of zwembad De Welle. Omdat D66 voorstander van een slagvaardig bevorderen van recreatie en toerisme in Smallingerland is, zal D66 in de raadsvergadering van 6 september 2011 een amendement indienen voor het toevoegen van de volgende nieuwe maatregel aan het in de beleidsnota opgenomen actieplan: ‘Passantenligplaatsen voor motorboten en zeilboten bij de Zuiderhogeweg aanleggen’ met actor Gemeente.
Groen Links en VVD zien uit naar het uitvoeringsprogramma. CDA waardeert de beschrijvingen van de streefbeelden en vraagt de wethouder het actieplan voortvarend op te pakken. CU meldt dat de fietspaden in het centrum van Drachten van matige kwaliteit zijn. FNP merkt op dat de beleidsnota geen maatregelen voor het profileren van Drachten|Smallingerland als tweetalige gemeente bevat. PvdA heeft ook waardering voor de beleidsnota en adviseert in het actieplan een maatregel op te nemen voor het maken van een doorsteek van de haven bij de Brandweer naar de Drachtstervaart.
Wethouder Zweers bedankt de sprekers voor hun complimenten betreffende de beleidsnota. Hij zegt ontvankelijk te zijn voor inspraak en zich in te zetten voor vernieuwing en innovatie. De gemeentelijke overheid heeft een initiërende en stimulerende rol en dient samen te werken met andere overheden en ondernemers voor de financiering en de uitvoering. Op een vraag over de VVV antwoordt de wethouder dat de VVV voor geheel Friesland in Leeuwarden zal worden geconcentreerd. Met betrekking tot passantenligplaatsen bij de Zuiderhogeweg zegt de wethouder dat het een onderdeel van het Drachtstervaartproject is, dat er moeilijk uit te lichten zal zijn.
Op een vraag van D66 over het vlot (zo nodig met extra personeel) opstellen van het uitvoeringsprogramma en het toekennen van prioriteiten aan de maatregelen zegt wethouder Zweers niet te kunnen toezeggen dat het uitvoeringsprogramma aan het eind van 2011 naar de RIM-commissie en de raad wordt gestuurd, ook niet voor financieel haalbare maatregelen met hoge prioriteit (als gefaseerd uitvoeringsprogramma).
D66 zal in de raadsvergadering van 6 september 2011 een amendement voor de beleidsnota indienen. Alle andere politieke partijen stemmen in met het voorstel.
Het voorstel gaat als A-voorstel naar de raad.
 
 
Actualisatie woningbouwprogramma 2010-2015 Woonplan nieuwe stijl
D66 heeft geen vragen over de actualisatie of herziening van het woningbouwprogramma in samenhang met de ontwikkelingen van vraag en aanbod op de woningmarkt. Smallingerlands Belang pleit voor verduurzaming van de woningbouw.

Wethouder Ketelaar antwoordt op veel vragen van de andere politieke partijen dat het college het woningbouwprogramma zal blijven actualiseren. De nieuwe aantallen te bouwen woningen zijn streefcijfers. Daarnaast is er een woonakkoord waarin met de woningbouwcorporaties afspraken over het bouwen van bijvoorbeeld duurzame en energiezuinige woningen zijn gemaakt. Er zijn gesprekken met de corporaties over de bouw van betaalbare huurwoningen voor mensen met een klein inkomen. Momenteel worden geen goedkope huurwoningen gebouwd.
CDA en Smallingerlands Belang nemen het voorstel terug naar hun fracties. D66 en PvdA stemmen in met het voorstel. Het voorstel gaat als A-voorstel naar de raad.