Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 19 juli 2011

Uit de commissie RIM

Commissievergadering Ruimte, Infrastructuur en Milieu

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Bestemmings- en beeldkwaliteitplan “Drachten  – woon- en zorglocatie De Lauwers”
Inspreker de heer B. Potjer zegt onder andere dat de bewoners van de omliggende woningen na 3 jaren van stilte zijn geschrokken van het bestemmingsplan, dat de bewoners protesteren tegen extra verkeerslawaai, dat winkels ver van de woon- en zorglocatie liggen en dat de huidige locatie een ideaal natuurgebied is geworden sinds het afbreken van het voormalige schoolgebouw. Bovendien zegt de inspreker dat de appartementengebouwen niet rolstoelvriendelijk zijn en vraagt hij het hoogste gebouw niet vlak bij de weg De Lauwers te plaatsen.
D66 vraagt hoe groot de opbrengsten van de grondverkoop zouden zijn op basis van het huidige prijspeil in plaats van het prijspeil van 1-1-2006, dat is vermeld bij de opbrengsten.
Wethouder Ketelaar antwoordt dat de prijsberekening is geactualiseerd voor datum 1-1-2009 op basis van een jaarlijkse indexatie van 7% ten opzichte van het prijspeil van 1-1-2006, en dat grondprijzen voor een geheel kalenderjaar worden vastgesteld. Op vragen van andere politieke partijen over de grote hoogten van 17 en 20 meter van twee appartementengebouwen zegt de wethouder dat in de nabijheid gebouwen van 15 meter hoog staan. Zij voegt eraan toe dat woningbouwcorporatie Accolade de 50 appartementen van de gebouwen wil gaan verhuren aan senioren en dat Accolade verantwoordelijk is voor een rolstoelvriendelijk gebouw. Accolade is met een zorgleverancier in een vergevorderd stadium voor het sluiten van een overeenkomst voor het bouwen van de woonzorgvorm, maar de startdatum en bouwtermijn zijn nog niet bekend. De wethouder gaat haar best doen daarover meer informatie te verkrijgen voor de raadsvergadering op 5 juli 2011.
D66 stemt in met het voorstel, evenals PvdA en GL. Echter, VVD, SP en Smallingerlands Belang nemen het voorstel terug naar hun fracties. Het voorstel gaat als A-voorstel naar de raad.

Polderhoofdkanaal
Mevr. M. Jacobi, inspreker namens plaatselijk belang “De Feanhoop” en de kanaalcommissie, pleit voor heropening van het Polderhoofdkanaal.
D66 is voorstander van het bevorderen van recreatie en toerisme op het water en gaat akkoord met dit voorstel. Veel andere partijen hebben vragen over de hoogte van de extra bijdrage van 900k€ (670k€ bij niet doorgaan van de heropening) en over het risico van niet doorgaan.
Wethouder Van der Aart antwoordt dat het college het belangrijk vindt dat de extra bijdrage een vrijwaring van alle risico’s betreffende de heropening van het Polderhoofdkanaal betekent voor Smallingerland. Indien de gemeenteraad niet instemt met het voorstel, zullen de gevolgen zijn dat de gemeente Smallingerland imagoschade lijdt, dat een verstoorde relatie met de gemeente Opsterland ontstaat en dat de verwachte kosten vanwege gerechtelijke procedures een vergelijkbare omvang van circa 500k€ tot 700k€ zullen hebben.
D66 stemt in met het voorstel, evenals PvdA en Gemeentebelangen. FNP, SP en Smallingerlands Belang nemen het voorstel terug naar hun fracties. Het voorstel gaat als A-voorstel naar de raad.

Bestemmingsplan Bedrijventerrein Noorderhogeweg Drachten
Inspreker de heer Schroor vindt het dwaas dat het college dit bestemmingsplan voor een nieuw bedrijventerrein aan de Noorderhogeweg voorstelt in deze crisistijd. Bedrijven, die tot nu toe interesse voor dit nieuwe bedrijventerrein hebben getoond, zullen gebouwen en terreinen in het centrum van Drachten en in De Haven achterlaten, waarvan heel onzeker is of andere bedrijven daarvoor interesse hebben. De heer Schroor adviseert het plan uit te stellen tot betere tijden.
D66 vindt dat in deze crisistijd, waarin de grondverkoop van bedrijventerreinen stagneert, eerst de nog niet verkochte kavels van bedrijventerrein A7 Noord moeten worden verkocht, voordat besloten wordt over dit voorstel. Bovendien ziet D66 in dit voorstel onvoldoende terug van de plannen voor een ‘leisure’ boulevard, waarvan de ontwikkeling in 2008 is gestopt.
De meeste andere politieke partijen hebben bedenkingen over het voorstel. PvdA en Cu vinden het een goed plan voor de lange termijn.
Wethouder Ketelaar antwoordt dat in 2010 een werklocatiestrategie is opgesteld, die begin 2011 in de gemeenteraad is besproken en vastgesteld waarbij activiteiten voor bedrijventerrein A7 Noord fase 4 zijn uitgesteld. Het bedrijventerrein Noorderhogeweg zal in 3 fasen worden aangeboden. Voor fase 1 zijn er gegadigden van binnen en buiten Smallingerland, met wie in augustus 2011 al kan worden gesproken over grondverkoop. De rijksoverheid heeft een bijdrage van 500k€ beschikbaar gesteld voor de aanleg van 2 rotondes voor de verkeersafhandeling op de op- en afritten van de Waldwei van en naar de Noordehogeweg.
PvdA en CU  stemmen in met het voorstel. D66, CDA, GL, SP en Smallingerlands Belang nemen het voorstel terug naar hun fracties. Het voorstel gaat als A-voorstel naar de raad.

Bestemmingsplan Drachten A7-Noord herziening locatie kunstwerk
Alle partijen gaan akkoord met dit voorstel. Het voorstel gaat als B-voorstel naar de raad.

Regionale Uitvoeringsdienst
Het college vraagt in haar voorstel aan de gemeenteraad een standpunt te formuleren over een op 30 juni 2011 te ondertekenen intentieovereenkomst voor de vorming van een Friese regionale uitvoeringsdienst (RUD) voor Wabo-taken (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).
In de bijgevoegde informatie staat dat er nog veel onzekerheden over de RUD zijn, zowel over de omvang van het takenpakket als over de omvang van de kosten.
D66 vraagt welke voordelen een RUD voor Wabo-taken biedt aan de burgers, bedrijven en instellingen van Smallingerland, en welke controle de gemeenteraad heeft op de uitvoering door een RUD en de daarvoor benodigde financiën.

Wethouder Ketelaar antwoordt op de vragen van de politieke partijen dat het college worstelt met de vorming van een RUD voor Wabo-taken, die hoewel nog niet wettelijk verplicht over ons heen komt. De wethouder weet niet expliciet te benoemen welke voordelen een RUD voor Wabo-taken voor burgers, bedrijven en instellingen heeft, en verwijst daarvoor naar een IPO-document, waarin de voordelen staan zoals gezien door de rijksoverheid en de provincies.
Momenteel heeft het college de bereidheid de intentieovereenkomst te ondertekenen voor de vorming van een RUD met een minimum aantal Wabo-taken (minimum variant). In een brief van 6 a 7 gemeenten aan de provincie wordt meer zeggenschap van colleges en gemeenteraden gevraagd in het proces van de vorming van een RUD.
Aanvankelijk zegt D66 het voorstel terug te nemen naar de fractie, terwijl alle andere partijen instemmen met het voorstel. De voorzitter van de vergadering wijst D66 erop dat de raadsvergadering op 5 juli 2011 is en dat het college is gevraagd de intentieovereenkomst op 30 juni 2011 te ondertekenen.  Op grond hiervan en de uitspraak van de wethouder dat het college tekent voor een minimum variant neemt D66 een pragmatisch standpunt in en stemt in met het voorstel. Het voorstel gaat als B-voorstel naar de raad.