Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 8 oktober 2011

Uit de commissie SAZO

Commissie Samenleving en Zorg 30 mei 2011

CDA verzoekt de voorzitter agendapunt 7. HAALBAARHEID HUISVERSTING CULTUUR van de agenda te verwijderen en ter behandeling volgende maand aan te bieden. Het CDA is van mening dat de achterliggende stukken, die ter inzage lagen op het gemeentehuis, te vertrouwelijke en geheime stukken bevatten waar zij inhoudelijk nu niet genoeg kunnen beoordelen. Zij willen dan tijdens de volgende vergadering alle stukken inclusief de vertrouwelijke in het geheel behandelen.
Alvorens de voorzitter tot stemming overging heeft hij alle partijen de mening gepeild.
 
Namens D66 heb ik TEGEN het voorstel van het CDA gestemd met de volgende argumenten:
• De voorliggende stukken inclusief de vertrouwelijke stukken geven de commissie en de raad genoeg houvast om de beslissing te nemen om voor de tussenliggende variant te kiezen;
• Deze huidige besluitvorming is het beschikbaar stellen van de € 1,5 miljoen t.b.v. een voorbereidingskrediet;
• Er is veel voorwerk verricht en de keuzes zijn helder en duidelijk;
• Uitstel naar volgende maand is onverantwoord ivm de consequenties van ‘uit de termijnen lopen van planningen en eventuele aanbestedingen’ en de daaruit (mogelijke) voortvloeiende schadeclaims voor de gemeente.

Met D66 heeft een meerderheid van de commissie TEGEN dit voorstel gestemd en is het punt diezelfde avond behandeld.

Agendapunt 6. RMC EFFECTRAPPORTAGE SCHOOLJAAR 2009/2010 EN RMC ACTIEPLAN
Namens D66 heb ik de wethouder een ‘ Chapeau’ gegeven voor de samenvatting! Dit in tegenstelling tot de rapportage in 2010!
De Wethouder was blij met de Chapeau en de samenvatting. Het was initieel niet de bedoeling geweest dat alle rapportages de deur uitgingen zoals dit nu is gebeurd. Het was de bedoeling alleen de samenvatting te verspreiden.

Vragen aan de wethouder n.a.v. de Samenvatting:
Algemeen.
• Er zijn veel actiepunten die in 2011 opgepakt gaan worden. Wordt dit binnen de reguliere werkzaamheden gerealiseerd! Kan dit qua bemensing gedaan worden zonder afbreuk aan de lopende zaken?;
Antw. Wethouder: Er is een project op het budget opgevoerd hierin zit de externe ondersteuning om alle actiepunten met een projectleider aan te pakken.
• Er is geen reservering t.b.v. externe inhuur gedaan op de begroting. Houdt dit in dat de acties met eigen personele capaciteit wordt uitgevoerd?;
Antw. Wethouder: zie boven.
• Kan er gedurende het jaar ook een tussenrapportage gegeven worden aan de commissie en raad m.b.t. de voortgang van de acties?
Antw. Wethouder: Neen, dit is niet te doen gebruikelijk.

Inhoudelijk.
• Blz. 10: VSV niet plaatsbaar. Wat houdt dit precies in?
Antw. Wethouder: Dit zijn18+ ers. Dezen vallen niet meer onder de leerplicht.
• Blz. 11: D66 verbaast zich over de zin ‘huiver professionals tot het doen van een melding’
Antw. Wethouder: Zij vinden het eng om te melden omdat de relatie met de ouders en en leerlingen onder druk komt te staan.

Agendapunt 7. HAALBAARHEID HUISVESTING CULTUUR
Namens D66 heb ik de wethouder de volgende vragen gesteld:
• Kan de wethouder in de exploitatie van de Kunst en Cultuur een clusteren doorvoeren met name facilitaire zaken, administratie, overhead van de Lawei, Iduna, Bibliotheek zodat hier winst in te behalen is?
Antw. Wethouder: Bedrijfsvoeringsvoordeel, het komt in de gesprekken wel aan de orde. Daar waar mogelijk zal samengewerkt worden.
• Kan de wethouder zich sterk maken dat in deze clusters versterkt ingezet wordt in commerciële exploitatie zodat het geheel zoveel ‘ Selfsupporting’ wordt?
Antw. Wethouder: ambitie van College onverkort doorzetten m.b.t. Cultuur. Anti-cyclisch toekomst bestendig investeren en verbouwen. Kritisch en zorgvuldig dat voorzieningen zichzelf kunnen terugverdienen.
• Kan de wethouder deze commissie en de raad in de toekomst tijdig en periodiek de voortgang van dit traject rapporteren zodat dit geen ‘Asperine dossier’ wordt?

Antw. Wethouder: De projectaansturing zal gedegen ingericht worden. Het vraagt een grote intern de gemeente grote inspanning en de wethouder zal het college, de raad en deze commissie regelmatig tussentijdse voortgangsrapportages doen.

Agendapunt 8. JAARVERSLAG/JAARREKENING 2010 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SW FRYSLAN
Dit agendapunt is verschoven naar de commissie van juni omdat de Accountantsverklaring nog niet is ontvangen!