Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 8 oktober 2011

Uit de commissie SAZO

Commissie Samenleving en Zorg 20 juni 2011


Agendapunt 5. JAARVERSLAG / JAARREKENING GR SW Fryslan 2010 (Opiniërend)
D66 ondersteunt het standpunt van de volledige commissie dat het aanstaande onderzoek naar de toekomst van Caparis (toegelicht op informatieavond 08 juni 2011) doorgezet moet worden. Deze commissie wil ook dat de Wethouder ‘voet bij stuk houdt’ inzake de motie die Smallingerland eerder heeft ingediend m.b.t. een onderzoek (uitgevoerd door een Rekenkamercommissie van Smallingerland) hoe het in het verleden is toegegaan waardoor Caparis en het GR nu in deze positie is gekomen . . . ! D66 heeft nogmaals benadrukt dat het zogenaamde Transitieplan van 2008 nog steeds geen positief resultaat in de bedrijfsvoering van Caparis heeft opgeleverd! (aanleiding van onderzoeken) wellicht is het nu voor de wethouder tijd meer een strakkere standpunt in te nemen door Caparis onder Curatele te stellen!

De Wethouder kan de zorgen die in de commissie leven m.b.t. Caparis niet wegnemen. Wel kan met het onderzoek naar de toekomst van Caparis een verbetering ingezet worden om de mensen binnen de SW aan het werk te houden. Afgelopen vrijdag heeft de GR besloten de rapportage af te wachten van het lopende onderzoek naar de toekomst van Caparis alvorens een standpunt te formuleren.

D66 heeft hierop de Wethouder specifiek gevraagd (buiten de motie van de Raad van Smallinerland) zijn standpunt en tolerantie in deze is?

Antw. Wethouder: Smallingerland is lid van de GR. Wij hebben daar niet alleen de verantwoordelijkheid! Hij heeft de indruk dat de motie van Smallingerland wel breder binnen de GR gedragen wordt! Hij kijkt serieus hoe de gevoelens van de commissie in de ‘context’ door te zetten in de GR.

De voorzitter stelt voor dat de Griffie de gevoelens en zorgen van de commissie en raad op schrift stelt en de Wethouder dit meeneemt naar de GR om zijn betoog kracht bij te zetten! (aangenomen door de voltallige commissie)
 
 
Agendapunt 6. EVALUATIE EN RAPPORTAGE WMO 2010
De voorzitter onderbreekt in het begin van de ronde één van de commissieleden dat haar vragen `technische’ vragen waren en dat zij die vooraf aan de behandelende ambtenaren kon vragen. Alleen politieke vragen konden gesteld worden omwille van de snelheid van de vergadering! Helaas waren enkele commissieleden hier NIET mee eens! Dus bleef het bij het oude; alle vragen konden gesteld worden!

D66 vraagt de wethouder of het niet bereiken van de doelstellingen om bewoners deel te laten nemen aan in buurtactiviteiten in wijkcentra wellicht beïnvloed wordt door het niet helemaal kunnen voorzien van professionele beheerders in de wijkcentra? D66 vraagt of hij voor de toekomst voldoende financiële middelen heeft gereserveerd voor deze beheerders? Mede omdat er meer Wijkcentra gaan komen. Wijkcentra moeten nu eenmaal door beheerd worden door mensen die een opleiding in hulpverlening (BHV) en ARBO hebben gehad?

Antw. Wethouder; Hij deelt de zorg van D66. Dit onderwerp is uitbesteed aan MOS en hij zorgt in de bespreking met het MOS voor de toekomst dat dit punt van professionaliteit mee wordt genomen!

D66 vraagt de wethouder wat het onderliggend probleem van de overbelasting van de mantelzorgers is? Waarom moet het onderzoek hiernaar door externen worden uitgevoerd, mede gezien naar de krappe financiële vooruitzichten voor de gemeente zou het toch beter zijn dat interne mensen dit onderzoek gaan uitvoeren?

Antw. Wethouder: Mantel- en vrijwillerszorg is belangrijk voor het college en de gemeente. Het college wil dit juist stimuleren. Om zo snel mogelijk informatie rond het probleem van de overbelasting van de mantelzorgers te krijgen heeft het college een extern bureau voor de evaluatie en een snelle rapportage in de hand genomen!