Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 8 oktober 2011

Uit de Raad

Verslag Raadsvergadering 5 april 2011<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Op de agenda stond alleen het rapport van de Rekenkamer commissie over Inhuur Derden op de agenda.

In het vragenuurtje werd gepleit voor een aantal waarschuwingsborden voor overstekende reeën in de buitendorpen. De Wethouder vond die borden niet echt nodig omdat automobilisten daardoor meestal niet zachter gaan rijden en gaf aan dat binnenkort in de buitendorpen een snelheidslimiet van 60 km gaat gelden en dat leek hem afdoende.

Het agendapunt over de Inhuur Derden was vrij snel behandeld. De CDA deed een voorstel om een werkgroep in het leven te roepen die het Gemeentelijk Apparaat aanbevelingen, protocollen en beleidskaders gaat geven om er voor te zorgen dat het voortaan makkelijker is om uit de boekhouding de kengetallen van de Inhuur Derden te halen, want wat uit het Rekenkamercommissierapport in ieder duidelijk is te halen dat dit soort kosten niet snel en eenduidig uit de financiën te destilleren zijn. De gehele Raad stemde in met de voorstellen van het CDA.

Ook in het vragenuurtje werd door verschillende partijen aandacht gevraagd voor hun bezorgdheid ten aanzien van de 300.000,00 euro per maand verlies van Caparis.
De SP diende een Motie van Bezorgdheid in over de toekomst van de werknemers van Caparis en de bedrijfsvoering van Caparis.
Hierop volgde een discussie in de Raad. Wij, D66, hebben aangegeven ook zeer bezorgd te zijn omdat Caparis keer op keer sluitende begrotingen laat zien en na afloop van het jaar telkens met verliezen komt. Wij vroegen ons af wanneer voor het College de maat een keer vol is en Caparis wellicht een keer onder curatele gesteld moet worden en serieus onderzocht moet gaan worden hoe we Caparis, met al zijn werknemers toekomstbestendig kunnen maken.
De wethouder zegde toe dat er een onderzoek gaat plaatsvinden, ook de Rekenkamercommissie gaat Caparis onderzoeken en de Wethouder wil een en ander met de Raad in juni bespreken. Tevens gaf de Wethouder aan vertrouwen in de directie van Caparis te hebben totdat het vertrouwen is opgezegd.
De VVD, het CDA, de CU, de PvdA en Smallingerlandsbelang waren tegen de motie. Wij hebben aangegeven dat wij de Motie eigenlijk nog erg “lief” vonden, maar dit wel het minste is wat we als Raad kunnen doen en dat het aannemen van de Motie een helder signaal is, maar dat tegenstemmen naar onze mening een verkeerd signaal is. Dit mocht echter niet baten, de Motie werd verworpen.

Tenslotte diende de SP een Motie in over de subsidieverlaging tot 100% van het minimumloon inzake de ID/WIW banen in het Onderwijs. De Motie behelst om de subsidieverlaging mee te nemen in de integrale afweging over de bezuinigingen in mei van dit jaar. Een oplossing te bedenken voor de financiële consequenties die mogelijk voortvloeien uit het opschorten van het besluit. De Wethouder vertelde dat het College dit reeds in een voorgenomen besluit besloten had en dus in feite de Motie gaat aannemen. Omdat er nog geen definitief besluit ligt heeft de SP de Motie aangehouden.