Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 7 mei 2014

D66 enthousiast over coalitieprogramma

D66 enthousiast over coalitieprogramma
Donderdagavond  9  mei was de ledenraad van D66 Smallingerland bijeen om te spreken over het onderhandelingsresultaat van de nieuw te vormen coalitie tussen PvdA, CU, SP en D66. De leden constateerden dat wij als D66 trots mogen zijn op het bereikte resultaat, het programma heeft liberale, sociale en duurzame aspecten.

Economische agenda en duurzaamheid
Binnen de ‘econmische agenda’ die onder meer gaat over werkgelegenheid, zijn onder meer de volgende D66-punten opgenomen in het collegeprogramma: het stimuleren van de komst van High Tech bedrijven die de maakindustrie en het MKB kunnen aanjagen (wat goed is goed voor de werkgelegenheid en ook voor de vele jongeren met een middelbare opleiding), “Drachten als banenmotor” en de aanbestedingen die we zo veel mogelijk in de eigen regio willen laten plaatsvinden. Ook een aantal punten over duurzaamheid uit ons verkiezingsprogramma maken nu onderdeel uit van het coalitieprogramma.

Sociaal domein
De coalitie wil mensen motiveren en stimuleren om te leven vanuit eigen kracht en verantwoordelijkheid in de eigen leefsituatie. Daarom geven we mensen de eigen regie in de zorg in handen en ontdoen we de zorg zo veel mogelijk van zinloze regelgeving. Als gevolg hiervan gaat de indicatiestelling vervallen. Inzetten op langer thuis wonen en meer gebruik maken van eigen mogelijkheden en het eigen netwerk. Vertrouwen op eigen kunnen en vertrouwen op anderen  in de naaste omgeving. Om het mogelijk te maken dat de grens van de bijzondere bijstand van 110 naar 115% gaat, heeft D66 ingestemd met een versobering van de huishoudelijke hulp 1 (eenvoudige schoonmaakondersteuning) voor de eerste drie uur.

Regelgeving en democratie
Daar waar mogelijk willen we onnodige regels afschaffen. De verruiming van de openingstijdenwet, waardoor ondernemers meer zelf kunnen bepalen wanneer ze hun bedrijf openstellen (koopzondag) zit niet in het coalitieakkoord.  Een van onze andere ‘kroonjuwelen’ wel: er komt namelijk in de komende periode een referendum verordening!

Financiën en decentralisaties
In de financiele paragraaf zitten nogal wat onzekerheden. We weten als gemeente nog niet wat de gevolgen zijn voor de drie zgn. “decentralisaties” van de rijksoverheid: zorg (AWBZ / nieuwe Wmo), jeugdzorg en werk (participatiewet). Daarnaast moeten we de komende periode € 2 tot € 3,5 miljoen bezuinigen. Hierbij ontkomen we niet aan maatregelen die de burgers zullen merken. Wel wil het college zoveel mogelijk het Sociale Domein ontzien.

Kortom een mooi onderhandelingsresultaat waar de D66 afdeling tevreden mee is. En in de persoon van Ron van der Leck een wethouder van D66 die zich gaat bezig houden met: Onderwijs, Ruimtelijke ontwikkeling, Recreatie en Toerisme, Verkeer en vervoer en Streekagenda Zuidoost Fryslân. Samen met Nieske Ketelaar, Marja Krans en Jos van der Horst een sterk wethouderssteam met een programma om trots op te zijn.

D66 Smallingeland

 

Installatie wethouders, dinsdag 14 mei 2014.

Installatie wethouders, dinsdag 14 mei 2014.