Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 26 mei 2014

Uit de Raad van 20 mei 2014

Het debat en het besluit, 20 mei 2014

Bestemmingsplan Drachten – Tussendiepen en Noorderhogeweg

Inspreker de heer P. van Dam, die sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw is gevestigd op industrieterrein De Haven, zegt dat in 2010 nieuw gemeentelijk beleid is vastgesteld dat er langs de Noorderhogeweg geen kantoorpanden mogen zijn. Sindsdien heeft een aantal van zijn huurders elders kantoorruimte gezocht en gevonden. Het is voor de heer Van Dam onbegrijpelijk dat de gemeente de regels strikt toepast en niet wil meedenken in het vinden van oplossingen. ELP vraagt aan het college en de raadsleden begrip te tonen voor het standpunt van de inspreker.

VVD en CDA steunen ELP en verzoeken de wethouder een wijzigingsbevoegdheid voor kantoorruimte in het bestemmingsplan op te nemen. PvdA vindt dat kantoorruimte in het plangebied niet nodig is, maar dat individueel gewenste afwijkingen van een bestemmingsplan worden beoordeeld als die worden ingediend. CU merkt op dat de overheid betrouwbaar moet blijven door zich aan het afgesproken beleid te blijven houden.

D66 heeft een opmerking over het bestemmingsplan betreffende de externe veiligheid. In een brief van oktober 2013 van de Brandweer Fryslan wordt melding gemaakt van een restrisico voor het groepsrisico met betrekking tot de externe veiligheid in de buurt van een LPG tankstation en hoge druk gasleidingen. Brandweer Fryslan schrijft dat het bevoegd gezag (in dit geval het college van B&W van de gemeente Smallingerland) een verantwoording dient af te leggen, waarin het bevoegd gezag zich uitspreekt over de aanvaardbaarheid van het restrisico ten opzichte van het nut en de noodzaak van de ontwikkeling in het plangebied. D66 heeft geconstateerd dat een dergelijke verantwoording en nut en noodzaak ontbreken in de bijlage ‘Advies externe veiligheid’. D66 heeft dit gemeld aan het bevoegd gezag en het bevoegd gezag heeft geantwoord dat de ontbrekende punten na vaststelling van het bestemmingsplan zullen worden toegevoegd in de betreffende bijlage.

Wethouder Ron van der Leck (D66) antwoordt dat kantoren, die losgekoppeld zijn van andere bedrijfsactiviteiten in een pand, nooit zijn toegestaan in het plangebied. Het bestemmingsplan is een actualisatie en dus conserverend van aard. De wethouder gaat zich wel beraden over de handhaving van het vastgestelde beleid voor het plangebied.Over de opmerking van D66 zegt de wethouder dat nut en noodzaak inderdaad ontbreken en in de bijlage ‘Advies externe veiligheid’ zullen worden toegevoegd. In de besluitvormende vergadering stelt een meerderheid in de raad het bestemmingsplan vast met uitzondering van de raadsleden van CDA, ELP en VVD, omdat volgens hun stemverklaringen een wijzigingsbevoegdheid voor kantoorruimte ontbreekt.

Bestemmingsplan Maartenswouden derde herziening en beeldkwaliteitplan Maartenswouden, aanvulling februari 2014

Geen enkele partij heeft een opmerking gemaakt of een vraag gesteld betreffende het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitplan. In de besluitvormende vergadering stelt de raad eensgezind het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitplan vast.