Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 9 oktober 2014

Onbegrip over en weer over De Lawei

Spoeddebat
De oppositiepartijen hebben een extra debat aangevraagd naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van Arbitrage van de Bouw (RvA) afgelopen vrijdag 3 oktober. Het is begrijpelijk dat de Gemeenteraad er behoefte aan heeft de uitspraak van de RvA en haar betekenis voor de directe toekomst te duiden. Ook willen we graag weten hoe het college hier tegenaan kijkt. Vandaar dit extra debat op 9 oktober.

 

Informatieverstrekking
Ondanks de inspanning die de wethouder tot nu toe heeft geleverd, is door sommigen in de Raad bij herhaling aangegeven dat informatieverstrekking door haar eenzijdig en onvoldoende is. De raad heeft de opdracht het college te controleren. Daarom vraagt D66 de wethouder om nogmaals een helder beeld te schetsen van de situatie n.a.v. de volgend vragen:

  1. Wanneer is de wethouder op de hoogte gesteld van de problemen?
  2. Ziet de wethouder een rol voor haarzelf weggelegd om te voorkomen dat het conflict zou escaleren?
  3. Waarom heeft het college het standpunt van Van Norel niet met de Raad kunnen delen en is wel het standpunt van De Lawei aan de orde geweest?
  4. Wie er ook gelijk krijgt van de rechter, de bouw wordt aanmerkelijk duurder. Een nieuwe aannemer zal zeker risico’s in calculeren en niet alles zal op Van Norel te verhalen zijn. Hoe denkt de wethouder de extra kosten te gaan dekken?


Geheel eigen dynamiek

De vragen zijn niet allemaal in deze volgorde door D66 gesteld. Het debat kende haar eigen dynamiek, waarbij met name het CDA, ELP en FNP, elk op hun eigen wijze van ageerden tegen het college. Het CDA begon met een betoog over de reden van het spoeddebat en wilde alsnog alle peilen zetten op mediation. De ELP vertegenwoordiger was in onze ogen erg overtuigd van het verhaal van Van Norel, door wie hij zich goed heeft laten voorlichten over de bouwer zijn kant van het verhaal. De FNP hamerde net als in het debat van 30 september over de onvolledigheid van de informatie.

 

Overtuigd van zijn gelijk
Van Norel heeft op uitnodiging van de ELP uitleg gegeven over haar kant van het verhaal. Verschillende partijen hebben dit gisteren meegekregen. Daarmee hebben zij duiding gekregen vanuit een ander gezichtspunt op het proces. D66 neemt aan dat de uitleg bijdraagt aan de informatiegaring zodat u ten volle uw rol als Raadslid kan vervullen doordat u zich van beide kanten hebt laten informeren. Zoals een goed raadslid betaamt kunt u nu met de verkregen informatie onafhankelijk uw mening vormen. U hebt uw (politieke) rol genomen om het standpunt van beide partijen te horen. Maar is dat beeld objectief, is dat beeld volledig, is dat beeld genuanceerd en (het meest van belang) kunt u aan het beeld met een grote mate van zekerheid stellen dat het betrouwbaar is en de feiten weergeeft? Betrouwbaar en vrij van enig tendentieuze invloed om in deze zaal op basis van feiten het debat aan te gaan? Een debat dat waarschijnlijk zal leiden tot oordeelsvorming. Want het gaat per slot van rekening om de weging en duiding van twee kanten van een verhaal, die van de opdrachtgever en van de aannemer.  Diezelfde oordeelsvorming die deze wethouder, teneinde integer en zonder enig vooringenomenheid te handelen (een slager kan immers zijn eigen vlees niet keuren) in de onafhankelijke handen heeft gelegd van de rechter. En die heeft daar beduidend langer tijd nodig om een oordeel te vellen! Het is zelfs niet denkbeeldig dat de rechter de partijen verwijst naar de mediation tafel. De SP verwoorde het ook mooi in het debat op de vraag waarom de collegepartijen niet naar de bijeenkomst zijn geweest: Van Norel is uiteraard overtuigd van zijn gelijk en laat de raadsleden zaken zien die dat bewijzen. Maar hoe kunnen we oordelen over zulke complexe en specifieke zaken. Daarom is het bij de rechter en heeft die er lang voor nodig om een oordeel te kunnen vellen.

 

Evalueren en terugkijken kan pas later
D66 is van mening dat de Raad een onafhankelijke rol heeft die zij vrijelijk moeten kunnen vervullen. Maar de Raad heeft ook de morele en maatschappelijke verplichting zich, zoals het een goede burger betaamt, aan de wet te houden. Zij moet zich verre houden van tendentieuze meningsvorming. Daarom vraagt D66 aan de oppositiepartijen:

  1. Dienen wij niet eenzelfde doel om zo snel als mogelijk De Lawei kwalitatief goed afgebouwd te krijgen?
  2. Is het niet een hele goede zaak om op een daarvoor geschikt moment te onderzoeken hoe de zaken nu precies zijn verlopen, wie welke fouten heeft gemaakt, wie daarvoor verantwoording moet afleggen en welke lering we daaruit kunnen trekken in plaats van op dit premature moment van ingelaste vergadering naar spoeddebat te snellen?
  3. Wat ziet u, vooruit kijkend, als oplossing voor dit probleem waarmee we geconfronteerd worden en waar niemand op zat te wachten?

Graag vernemen we het antwoord van de oppositiepartijen. Voorts vragen we de mede raadsleden de oordeelsvorming op dit proces aan de rechter over te laten en ons te richten op de afbouw van de Lawei. Zodat groter schade voor de inwoners van Smallingerland voorkomen wordt.

 

Intrigerende vraag
Het debat en de besluitvormingsronde eindigde met een motie van wantrouwen tegen het college door CDA, ELP, VVD, FNP, GL en SB. De motie is verworpen. We vonden het erg jammer dat deze motie in stelling is gebracht. Temeer daar het college heeft aangegeven alle andere stukken die de raad ook zou willen hebben in een vertrouwelijke setting ter beschikking te willen stellen. Vertrouwelijk om de rechtsgang niet te belemmeren.  Een gast op de publieke tribune stelde mij een intrigerende vraag, die ik mezelf de hele avond ook al had gesteld. Wat nu als deze partijen al wel de beschikking hadden gehad over alle informatie die de twee partijen schouwburg en bouwer hadden kunnen voortbrengen? Zouden ze dan op de stoel van de rechter kunnen zijn gaan zitten (die over zijn oordeel twee jaar onderzoek verricht) en een oordeel vellen? Wat voor invloed zou dat hebben gehad op het feit dat we graag willen dat De Lawei zo snel mogelijk kwalitatief goed afgebouwd moet worden en dat daar een extra subsidie voor nodig is van maximaal  € 3,75 miljoen. Ik zou het niet weten. Het verhaal van het CDA dat mediation 2,75 miljoen goedkoper zou zijn, vonden ze waarschijnlijk zelf ook niet sterk genoeg. Hiervoor diende men geen motie in. Het was helaas geen hoogstaand debat. Dit debat kende alleen verliezers. De motie werd met 17 tegen 14 verworpen.

Henk Gomis,
Fractievoorzitter

Lawei_verbouwing20142015