Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 28 oktober 2014

Vergaderstructuur Gemeenteraad

De ‘werkgroep 8 maart’ heeft in februari van dit jaar de nieuwe werkwijze van de raad geëvalueerd. Op 18 maart zijn een aantal voorstellen direct doorgevoerd: de fysieke positie van de wethouder, de betere introductie van een collegevoorstel en ruimhartiger omgang met procedurebesluiten.

De twee knelpunten die nadere uitwerking behoefden zijn:

 1. Onvoldoende burgerinbreng m.n. bij het debat
 2. Te formele en strakke werkwijze van de Ronde Tafel

Hiervoor heeft de werkgroep in 10 punten oplossingen aangedragen. D66 dankt de werkgroep voor haar werk.

De doelen van de ‘werkgroep 8 maart’ waren:

 1. Hoe kunnen we efficiënter vergaderen
 2. Hoe komen we tot betere besluitvorming
 3. Hoe krijgen we meer burgerparticipatie.

D66 denkt dat de werkgroep goed op weg is met haar voorstel. De burgerparticipatie wordt door het voorstel nog beter vorm gegeven.  We vragen ons nog wel een aantal dingen af:

 1. Hoe bereiken we meer ‘het gesprek’
  De Ronde Tafel krijgt een nieuwe dynamiek waarbij alle agendapunten v.d. Raad worden geagendeerd in parallelsessies en aansluitend een markt om elkaar te ontmoeten. Wat kunnen voorzitter en deelnemers doen om meer ‘het gesprek’ aan te gaan in plaats van Q&A?
 2. Criteria C punten
  Er wordt in de informatiefase een onderscheid gemaakt tussen A en B punten. Een derde categorie is door burgers zelf aangedragen punten. Zullen we die maar C punten noemen? De criteria hiervoor moeten nog worden vastgesteld (o.b.v. de criteria voor een burgerinitiatief). Wanneer verwacht de werkgroep met een conceptvoorstel te komen?
 3. Lengte vergaderavond
  Het voorgestelde stramien van week op week af vergadering, klinkt logisch. Maar het lijkt ons voor raadsleden en college wel een erg lange avond worden. Naast de reguliere dagbesteding om 19.00 een Ronde Tafel en politieke markt. Om 20.30 het Debat en om 22.30 het Besluit (met vragenuurtje, amendementen, stemverklaringen etc.). Is de kwaliteit van de besluitvorming en de efficiency van vergaderen gediend met zulke lange werkdagen?
 4. Kritische discussie
  Het Debat lijkt wat D66 betreft soms te zeer op de ‘oude commissievergaderingen’. Hoe kunnen we ook hier meer luisteren naar elkaars argumenten en mogelijkerwijs zelfs het eigen standpunt bijstellen op basis van deze argumenten, in plaats van de eigen partijstandpunten te blijven herhalen? Dialoog en Debat gebruiken als middel in een goede discussie.

 

We hopen samen met de deelnemers van deze ronde tafel hierover van gedachten te wisselen.