Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 5 november 2014

Reactie op beleidsplan 2015-2018

Raadsvergadering, 4 november 2014

D66 is van mening dat dit beleidsplan 2015 – 2018  een gedegen financiële uitwerking is van het collegeprogramma. Het is een sluitende begroting die ruimte geeft aan het college om haar programmatische ambitie de komende jaren te realiseren.

Het behoedzame omgaan met de ontwikkelingen in de financiële ruimte is verstandig. Het weerstandsvermogen biedt ruimte risico’s op te vangen in het bijzonder binnen het sociaal domein. Het college kiest ervoor zelf minder geld uit te geven en geen lastenverzwaring aan de burgers en bedrijven van Smallingerland op te leggen. De sociale voorzieningen voor de meest kwetsbaren in onze gemeente blijven behouden.

Het financieel kader is transparant en verantwoord opgebouwd. D66 kan zich er in vinden dat het advies van de accountant wordt overgenomen v.w.b. projectramingen en gestructureerde aanpak. Dit voorkomt structurele overschrijdingen.

Gemeenteraad
De doorontwikkeling van de vergaderstructuur en van de kwaliteit van het functioneren van de raad is goed.

Burger en bestuur
Ook het gemeentebestuur ontkomt niet aan bezuinigingen. D66 vindt niet dat de bezuinigingen ten koste mogen gaan van de kwaliteit en de dienstverlening van de ambtenaren en gemeentebestuur aan de burgers van Smallingerland. De menselijke maat moet behouden blijven.

Economie
De relatief hoge werkeloosheid in Smallingerland in vergelijking tot Friesland is zorgelijk. Het economisch beleid moet daar verandering in brengen. Juist in economisch slechte tijden is het goed om in werkgelegenheid te investeren. De ontwikkelingen van het centrum, Raadhuisplein, Vogelzang en van Knobelsdorffplein moeten Drachten aantrekkelijk maken zodat onze lokale economie wordt versterkt. Dit biedt ook ruimte voor startende ondernemers.

De stimulering van de maakindustrie, het MKB en innovatiekracht van Smallingerland is noodzakelijk. De reserveringen om samen met ondernemers en de provincie lokale ambities te realiseren zoals bereikbaarheid en het gebied Tussendiepen bevorderen het vestigingsklimaat in Drachten.

Werk en inkomen
De financiële dekking van dit deelprogramma strookt met de zienswijze van D66. Namelijk dat iedereen recht heeft op werk. In het bijzonder de budgetten voor het sociale domein onderschrijft D66 omdat daarmee re-integratie gestimuleerd wordt en mensen weer naar reguliere arbeid geleid worden.

Wonen
Het is goed dat er wordt geïnvesteerd in meer nieuwbouw woningen en herstructurering van wijken en de sociale woningbouw. Hierdoor komen betaalbare en kwalitatieve woningen beschikbaar in de sociale sector. Er zal ook versterkt en structureel geïnvesteerd moeten worden in duurzaamheid door het verbeteren van de energetische kwaliteit van de woningen.

De verlichting van de administratieve lasten en regeldruk door vergunningen te verruimen is uitstekend.

Onderwijs
Onderwijs is een heel belangrijk fundament voor onze samenleving en dit moet plaatsvinden in goede en veilige huisvesting. Dit beleidsplan voorziet in een gebalanceerde financiering van goede huisvesting binnen de gemeentegrenzen en ook voor de dorpen. Hiermee wordt ook de leefbaarheid in de dorpen behouden door het bijzonder- en openbare onderwijs in 1 gebouw te laten huisvesten met behoud van eigen identiteit.

D66 is blij dat de Gemeente de regierol vervult bij passend onderwijs om zorg en scholen bij elkaar te brengen.

Sociaal domein
Hier ligt voor het college de komende jaren een uitdaging. De financiering van dit beleid is solide met een achtervang om te voorkomen dat er iemand tussen wal en schip valt! De visie integrale aanpak sociaal domein en de investering in preventie is een goede stap voorwaarts. Budgettair zijn de decentralisaties neutraal verwerkt maar het blijft zaak de komende tijd de uitwerking van dit beleid goed te monitoren zoals ook het budget voor de uitvoering van de WSW waarop ook bezuinigd wordt. De afbouw van Caparis moet niet ten koste gaan van deze kwetsbare doelgroep in onze samenleving.

Duurzaamheid
In de brede betekenis van het woord staat duurzaamheid voor een overkoepelend concept waarin economische, sociale, institutionele en milieuaspecten bijdragen tot het behoud van de maatschappij. Hierbij ligt de nadruk op de organisatie van de menselijke activiteit op een zodanige manier dat biodiversiteit en natuurlijke ecosystemen behouden blijven. Duurzaamheid betreft een positief concept waarin getracht welzijn te bereiken voor zowel de mensheid als voor de ecosystemen op de aarde. Het is verheugend dat het collegeprogramma vermeldt dat het college zich blijft en wil inzetten voor duurzame ontwikkelingen op de terreinen van de economie, werkgelegenheid, samenleving, ruimtegebruik, energieopwekking en energieverbruik. Op operationeel niveau heeft de gemeente daarmee een grote verantwoordelijkheid. De gemeente heeft en voorbeeldfunctie, maar hoort ook sterk te zijn in het verbinden, stimuleren, en faciliteren op die terreinen.

Helaas behoort onze gemeente niet tot de koplopers in Nederland en in onze provincie als het gaat om de verduurzaming van de gebouwde omgeving, het opwekken van duurzame energie etc. D66 roept het college op om in de komende periode in gesprek te gaan met bedrijven, organisaties en inwoners om te komen tot een door ‘mienskip’ gedragen speerpuntenplan.

Communicatie met de burger
De gemeente, haar ambtenaren en de raad zijn dienstbaar aan de burgers van Smallingerland. Tijdens de ronde tafel blijft de communicatie met de burgers van Smallingerland een terugkerende punt van aandacht. Er zijn stappen gemaakt, maar het kan en moet nog beter!

Referendum
Een middel dat op uitstekende wijze de burgers van Smallingerland haar democratische rechten verleent, is het referendum. D66 vraagt het college de noodzakelijke bestuurlijke stappen nog in deze collegeperiode in gang te zetten.

Bezuinigingen op groenvoorziening
De bezuinigingen op de groenvoorziening leidt tot verrommeling in het openbare groen. D66 roept het college op de Burgerparticipatie stimuleren door Burgerinitiatief te stimuleren en mogelijkheid bieden in hun directe leefomgeving het openbare groen zelf te onderhouden zoals dit gaat plaatsvinden met bijvoorbeeld een kinderboerderij in Noord-Oost

Bruisend Smallingerland
D66 vindt dat Smallingerland weer moet gaan bruisen van leven en ondernemen. De winkeliers vrijer zijn in het kiezen in hun openings- en sluitingstijden. Vraagt dit college beleid te formuleren waardoor op  vrijkomende agrarische bebouwing (VAB)  andere economische activiteit wordt gestimuleerd.

Leer werkplekken
Het investeren in jongeren loont. Een startkwalificatie garandeert voor jongeren betere arbeidsperspectieven. D66 vindt dan ook dat dit college zich moet gaan inzetten bij het verwerven van leerwerkplekken.

Vliegveld
Na jaren stilte pakt dit college eindelijk het onderwerp vliegveld aan. Fijn dat hierover nu  duidelijkheid over komt.

Veiligheid
De digitalisering van samenleving neemt in een rap tempo toe en daarmee ook de afhankelijkheid van computers en de risico’s die daarmee gepaard gaan. D66 is van mening dat dit college afspraken met de nationale Politie moet maken voor voldoende mankracht en kennis op het gebied van de bestrijding, onderzoek en vervolging van cybercrime.

Kunst & Cultuur
Kunst en cultuur vormen een bijdrage aan de ziel van de samenleving. Zorg dat Smallingerland meelift met de activiteiten rond Cultuurstad Leeuwarden. D66 vraagt het college voor Smallingerland in navolging van Dokkum en Sneek kunstenaars in leegstaande panden laten huisvesten en daarmee de bedrijvigheid rond kunst stimuleren?

Kerstboom
Een permanente kerstboom in Drachten (uitgevoerd als kunstobject) in plaats van een tijdelijke  kerstboom. Hiermee draagt Drachten de boodschap uit dat het Kunst met een hoofdletter schrijft en duurzaam wil zijn.

Glasvezel
Wij vragen de wethouder druk op dit onderwerp te zetten om dit voor Smallingerland eindelijk te laten realiseren.

Bezuiniging RKC
D66 is hier geen voorstander van maar het is wellicht goed eind 2015 te evalueren.

Henk Gomis
Fractievoorzitter