Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 27 november 2014

Uit de Raad van 25 november 2014

De Ronde Tafel bijeenkomst van dinsdag 25 november  onder leiding van voorzitter Klaas van Veelen kende de volgende agendapunten:

1) Vliegveld Drachten

2) Vaststelling bestemmingsplan partiële herziening wonen-werken en werk aan huis

3) Aanwijzing categorieën Verklaring Van Geen Bedenkingen (VVGB)

 

Voor het agendapunt ‘Vliegveld Drachten’ waren behalve de politieke partijen aanwezig: 

  • omwonenden, die vooral letten op geluidsoverlast, veiligheid en milieuverontreiniging;
  • woordvoerders van vliegverenigingen, die behoud van het vliegveld bepleiten voor de kleine luchtvaart (recreatieve en lesvluchten) met o.a. het inzetten van vrijwilligers en van stillere vliegtuigen;
  • enkele personen van stichtingen, die in de vorm van een goed doel vluchten voor zieke kinderen en andere mensen willen blijven organiseren en uitvoeren;
  • organisatoren van dragraces, die de asfaltbaan van het vliegveld willen blijven gebruiken voor hun 4 tot 6 evenementen per jaar;
  • een woordvoerder van Buck Consultants, die een advies voor het voortbestaan van het vliegveld heeft opgesteld voor de gemeente met o.a. de aanbeveling ‘de exploitatie onder voorwaarden in concessie over te dragen aan een private partij’;
  • een medewerker van FUMO (Friese Uitvoeringsdienst Milieu en Omgeving), die namens de provincie vragen beantwoordde over de wet- en regelgeving, o.a. over de mogelijkheid van meer vliegbewegingen per jaar met stillere vliegtuigen bij gelijke milieugeluidsnormen.

Aan de hand van een opmerking van één van de omwonenden over zonnepanelen stelde D66 de vraag aan de verschillende woordvoerders in hoeverre zij een vliegveld met een zonnepark op het gras mogelijk achten. Stichting Luchtvaartcentrum Drachten zei dat te hebben opgenomen in haar advies en de gebruikers zien daarvoor goede mogelijkheden.

De wethouder beklemtoonde dat het raadsvoorstel met het bijgaande advies van Buck Consultants kansen aan ondernemende partijen biedt voor een goede exploitatie en daarmee het voortbestaan van het vliegveld.

 

Voor het agendapunt ‘Vaststelling bestemmingsplan partiële herziening wonen-werken en werk aan huis’ waren de aanwezige bewoner, woningbouwcorporatie en projectontwikkelaar voorstanders van het voorstel met betrekking tot de locatie aan ’t Deel in Drachten, maar de woordvoerder van Neopost niet.

Neopost is tegen het voorstel, omdat een bestemmingsplanwijziging van werken-wonen en werk aan huis naar wonen de toekomstige uitbreidingen van Neopost kan vertragen en/of beperken door klachten en bezwaarprocedures van omwonenden. Een toekomstige uitbreiding gaat waarschijnlijk gepaard met een geluidstoename van 3 dBA (tweemaal zo luid, b.v. door de ponsmachine bij 3-ploegendienst), die voldoet aan het maximum van 55dBA volgens de verleende vergunning,

Het was opmerkelijk dat de aanwezige bewoner van ’t Deel vertelde dat een ambtenaar van de gemeente hem voor de koop van zijn huis in begin 2014 had geïnformeerd dat alleen wonen zou worden gedoogd, hoewel het bestemmingsplan wonen-werken en werk aan huis voorschrijft.

 

Voor het agendapunt ‘Aanwijzing categorieën VVGB’  informeerde de heer W. Eilering de aanwezigen met de redenering dat afwijkingen van bestemmingsplannen voor de categorie ‘binnen de bebouwde kom’ niet getoetst kunnen worden aan een ruimtelijk toetsingskader, en dus gelijk zijn aan de nog bestaande procedure voor het toepassen van VVGB met één categorie. Voor de categorie ‘buiten de bebouwde kom’ is de ‘Nota van uitgangspunten bestemmingsplan buitengebied’ een ruimtelijk toetsingskader.

De heer Eilering adviseerde in het belang van de rechtsbescherming van alle burgers de in artikel 2 van het voorstel vermelde termijn van 2 weken te verlengen naar 6 weken voor voldoende tijd voor inwoners en ondernemers om afwijkingen van een bestemmingsplan met raadsleden te bespreken en door raadsleden te laten agenderen voor een gemeenteraadsvergadering.

De wethouder zal zich met betrekking tot de opmerkingen van de heer Eilering beraden over het voorstel.

Raf  Pronk,
Fractievoorzitter