Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 6 februari 2015

Uit de Raad 3 februari 2015

Ronde Tafel, Plein, Debat en Besluit
Bij deze Ronde Tafel stonden drie onderwerpen op het programma. De Kadernota Veiligheid 2015-2018 en het Beleidsadvies en –plannen Veiligheidsregio Fryslân werden besproken in de Trouwzaal. De Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling werd besproken in de Raadszaal. Nieuw was deze avond het Plein, waar burgers in gesprek konden gaan met de gemeenteraadsleden en omgekeerd. Het debat stond in het teken van de herijking detailhandelsbeleid en aanpak centrum.

Kadernota veiligheid
Kadernota Integrale Veiligheid 2013-2014 is afgelopen. Nu dient de Kadernota 2015-2018 te worden vastgesteld. De looptijd is gelijk aan het Regionaal Beleidsplan Veiligheid politie Noord Nederland (oktober 2014 in de raad). De uitwerking gebeurt in jaaruitvoeringsplan Veiligheid (JUP). De kadernota is gericht op verbetering van de veiligheid / bestendiging huidige situatie Smallingerland.

Zeven specifieke aandachtspunten Op basis van signalen politie, de wijkatlas, gebiedsscans, signalen uit samenleving en het VNG kernbeleid Veiligheid zijn de volgende aandachtspunten vastgesteld: (1) Openbare orde gerelateerde overlast; (2) drugscriminaliteit; (3) woninginbraken; (4) voertuigcriminaliteit; (5) geweld; (6) overlast jeugd; (7) dader- en risicogroepen.

Iedereen vindt een veilige leefomgeving belangrijk. Ook D66 wil een veilig Smallingerland! Zowel de fysieke veiligheid (verkeer, brandweer etc.) als de sociale veiligheid (overlast, vandalisme, uitgaan, criminaliteit, etc.) In de kadernotitie gaat het om de sociale veiligheid. De heer Hoekstra, de nieuwe teamchef Oost Fryslân, was aanwezig om vragen over dit onderwerp te beantwoorden. Ook de portefeuillehouder Veiligheid, burgemeester Van Bekkum, beantwoordde vragen.

Vragen van D66:

 1. Wanneer is het JUP 2015 klaar? eind februari 2015.
 2. Het is een mooie nota dat de kaders aangeeft. Er zijn wel tal van voorbeelden waar naar ons inzien wat vaag geformuleerd wordt. Bijvoorbeeld: Visie op veiligheid omvat twee subdoelen: minder overlast en minder criminaliteit. Minder ten opzichte waarvan? Op o.a. blz 10 van de Kadernota worden termen gebruikt als: “adequaat inspelen op, duidelijk aanpak gewenst, aanpak structureel karakter krijgen, inzet op alle facetten”. Waar en hoe worden deze goed bedoelde termen concreet gemaakt?
  Kan dit SMART geformuleerd worden? In dit beleidsonderdeel is het lastig smart te formuleren, antwoordde de burgemeester. Als je één fietsendief weet op te pakken, kun je vele diefstallen in één keer oplossen.
 3. Hoe zit het in Smallingerland met de landelijke veiligheidsthema’s: High Impact Crimes (woninginbraken, overvallen); Ondermijnende criminaliteit; Cybercrime; Fraude en Kinderporno? De teamchef antwoordde dat er in Smallingerland vier gevallen van kinderporno zijn geconstateerd. Deze worden behandeld door een centrale afdeling Jeugd & Zeden, gevestigd in Leeuwarden, Groningen en Assen.
 4. Hoeveel bewoners van Smallingerland hebben een wapenvergunning en worden ook regelmatig op sociaal-emotioneel welbevinden gecontroleerd? De wapenvergunningscontroles zijn aangescherpt. Er zijn eerdere vergunningen ingetrokken.
 5. Bij psychosociale problematiek speelt het Veiligheidshuis Fryslan een grote rol, evenals de gebiedsteams die zijn ontstaan bij de transitie in het sociaal domein. Hoe gaat deze samenwerking verlopen? Er komen nieuwe protocollen. Het Veiligheidshuis wordt het Zorg & Veiligheidshuis.

De politie is niet ontevreden over de capaciteit in Smallingerland. Waar nodig kan snel worden opgeschaald. Het oplospercentage woninginbraken is 15%. Landelijk 10%. Dat biedt nog de nodige ruimte voor verbetering.

Veiligheidsregio Fryslân (VRF)
De Raad dient kennis te nemen van de beleidsvisies en –plannen van Veiligheidsregio Fryslân (VRF). “Besluit vast te stellen” (contaminatie) de zienswijze van college op het financiële kader van de VRF (en vergelijk dit met de perspectiefnota van de gemeente). Belangrijkste aspecten die aan bod komen zijn: crisisbeheer, brandweer, GGD, Risicoprofiel. Dit is een Gemeenschappelijke Regeling met minder democratische controle. De twee ter inzage liggende stukken met negen bijlagen, een oplegnotitie en concept beleidsplannen maken het er niet overzichtelijker op. De heer Wim Kleinhuis, directeur van de Veiligheidsregio en directeur GGD, was aanwezig om de vragen te beantwoorden. De burgemeester is tevens portefeuillehouder financiën van de Veiligheidsregio.

Recente veranderingen Er zijn twee recente veranderingen binnen de VRF: gemeentelijke brandweertaken zijn gecentraliseerd, waardoor verdubbeling van omzet heeft plaatsgevonden. En de decentralisatie van de jeugdzorg met mogelijke gevolgen voor VRF, die jeugdgezondheidszorg coördineert en uitvoert.

Zienswijze gemeente Smallingerland op financieel kader VRF
Twee dekkingsvarianten. VRF stelt variant 2 voor (dekking via resultaat 2014) Gemeente Smallingerland heeft voorkeur voor variant 1 (structurele lasten dekken met structurele middelen). De gemeente is terughoudend met beleidsintensivering (gepleit voor beleidsarme meerjarenraming), want het is lastig om onderscheid te maken tussen noodzakelijke en wenselijke zaken. En het is onduidelijk hoe mee- en tegenvallers uit 2014 structureel doorwerken. D66 is het eens met visie gemeente. Prima verwoord.

Vragen van D66:

 1. In de plannen van de Veiligheidsregio Fryslân zijn sluizen, waterkeringen en bruggen niet als vitale infrastructuur meegenomen terwijl toch 65% van Friesland onder NAP staat! De directeur geeft aan dat het de verantwoordelijkheid is van het waterschap, maar zal dit toch opnemen met zijn ambtenaren. Ook de veiligheidsregio heeft op te letten op hun financiën. De in de plannen gehanteerde proportionaliteit heeft betrekking op het feit dat de veiligheidsregio gepast (proportioneel) een crisis of ramp bestrijd. In tegenstelling tot de beschrijving in de plannen waar een crisis en of rampen proportioneel ontstaat.
 2. D66 vraagt de directeur of het onderzoek naar de ICT van de veiligheidsregio in 2014 is afgerond en of dat is meegenomen in de begroting van 2015? Het onderzoek is nog niet afgerond dat zal in de loop van 2015 plaatsvinden. De aanpassingen zullen uit de lopende begroting worden gefinancierd. Indien dat niet mogelijk is zal hij met een verzoek de Raad benaderen.

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling
Met betrekking tot de woorden ‘lokaal wat kan en bovenlokaal wat moet’ voor de planvorming en regievoering en voor de opvang en hulpverlening in de regiovisie vroeg D66 aan de woordvoerders mevr. J. Lugtenborg van Veilig Thuis en mevr. M. de Boer van Veiligheidshuis Fryslân welke andere bovenlokale opvang en hulp dan de vrouwenopvang in Leeuwarden uit de praktijk te noemen zijn en in het bovenlokale uitvoeringsplan zullen worden opgenomen. Als enig praktijkvoorbeeld werd genoemd het uit-huis plaatsen van kinderen, die vanwege hun problematische gedrag niet langer in een thuissituatie kunnen blijven wonen, in een jeugdinrichting als Stichting Het Poortje in de stad Groningen.

 

Herijking Detailhandelsbeleid en aanpak centrum
De behandeling van de detailhandelsvisie, die al eerder in de ronde tafel besproken was, verliep wederom nogal chaotisch. Dit had een aantal redenen:

 1. Het was een herijking van de bestaande detailhandelsstructuurvisie uit 2009 (vastgesteld in 2010). Grote delen van dit beleidsstuk vond het college nog adequaat. Met name een deel over het centrum niet. Dit deel werd los gepresenteerd. Sommigen hadden liever één nieuw stuk gezien, waarin oud en nieuw geïntegreerd waren.
 2. Het college had voor haar visie op het centrum een expert ingehuurd, prof. Dr. Cor Molenaar. Sommige partijen stellen zijn expertise in twijfel en wilden een second opinion, of hadden een mening over zijn manier van presenteren in zijn rapportage, die als bijlage bij de stukken zat. De collegepartijen onderschrijven zijn visie, beleving en inspiratie.
 3. Er was in februari 2014 een motie aangenomen voor de sloop van een pand om de looproute van Zuiderbuurt naar het Raadhuisplein beter vorm te geven. Hiervoor was € 2 mln. gereserveerd. Op basis van voortschrijdend inzicht wil het college dit geld nu breder besteden voor het aantrekkelijk maken van het hele centrum, inclusief meerdere doorgangen, de Markt en andere delen van het centrum. Hier zijn de meningen over verdeeld.
 4. Het is een breed onderwerp en mensen praten (soms letterlijk) door elkaar heen van deelonderwerp naar deelonderwerp, ondanks de pogingen van de voorzitter dit in goede banen te leiden. De punten die genoemd worden zijn o.a.: De Noorderpoort (wel of geen grotere Jumbo bij het oude busstation en een Action bij de huidige Jumbo); de invulling van het Veemgebouw (wel of geen supermarkt daar); het versterken van het centrum (Sloop pand, licht, geluid en groenplan, winkels in de periferie en aanloopgebieden), MLK boulevard; winkels en leefbaarheid in wijken en dorpen, positievere formuleringen van voorgesteld beleid, haantjesgedrag over expertise ten aanzien van koopstromen, supermarkten en marketing, etc.

D66 heeft in februari 2014 de motie gesteund voor de sloop van het pand voor een betere doorstroming van Zuiderbuurt naar het nieuwe Raadhuisplein. Dit was op dat moment het enige goede alternatief. Nu staan we open voor het voortschrijdend inzicht van het college. Het klinkt aantrekkelijk om geen pand te hoeven kopen, wel de doelstellingen van goede doorstroming en verbetering Markt te kunnen verwezenlijken met onder andere een licht-, geluid- en groenplan. Wel willen we graag beide alternatieven beter uitgewerkt zien, waardoor de Raad op basis van feiten een goed oordeel kan geven. Wethouder Van der Leck heeft dat toegezegd en heeft twee maanden extra tijd gevraagd om dit uit te werken. Ook heeft B&W toegezegd een reeks koopstromenonderzoeken te starten.