Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 15 april 2015

Uit de Raad

Gemeenteraadsvergadering van 14 april 2015

Vaststelling bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan “Drachten hoek Zuiderdwarsvaart – Raai”

Aan het begin van Het Debat stelt D66 voor het agendapunt Vaststelling bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan “Drachten Hoek Zuiderdwarsvaart – Raai” te schrappen. De onderbouwing daarvoor is dat er onduidelijkheid over de grenzen van het plangebied van het bestemmingsplan is en dat die onduidelijkheid van invloed is op het bestemmingsplan en op het beeldkwalititeitsplan.

Er zal een woonzorggebouw worden gebouwd tot aan of over de zuidgrens van het plangebied, want de eigenaar van de grond voor het woonzorggebouw en de buurman betwisten elkaar het eigendomsrecht van een strook grond van enkele meters breed van de toegangsweg van de buurman aan de zuidgrens van het plangebied. D66 vindt dat het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan niet goed in de raad kunnen worden besproken, zolang de onduidelijkheid over de betwiste strook grond van invloed is op het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan. Een meerderheid van de raadsleden blijkt het agendapunt te willen bespreken.

Na vragen over de onduidelijkheid van de zuidgrens van het plangebied antwoordt wethouder Ron van der Leck dat juristen van de gemeente een vonnis van de rechtbank in Leeuwarden van 2006 over toewijzing van een toegangsweg en een strook tuin aan de buurman zo interpreteren, dat de totale breedte van toegangsweg en strook tuin ongeveer 5 meter is. De wethouder zegt dat daarmee de erfgrens bekend is voor de gemeente en dat een afstand van ruim 1 meter van het woonzorggebouw tot aan de toegangsweg van de buurman voldoende is. En hij vindt het betwisten van grond op de erfgrens door de eigenaar van de grond voor het woonzorggebouw en de buurman een privaatrechtelijke zaak, waar de gemeente buiten staat.

FNP dient mondeling een amendement in, dat de 4 punten van het raadsvoorstel vervangt door een oproep aan de ontwikkelaar van het woonzorgcomplex voor het duidelijk vaststellen van de perceelgrenzen, voordat de raad het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan bespreekt.
De wethouder merkt op dat de ontwikkelaar tevergeefs pogingen bij de buurman gedaan heeft om de erfgrens via een notaris precies vast te stellen en dat er publiekrechtelijk geen belemmering voor het bouwen van een woonzorgcomplex is.

D66 vraagt het college een aangepast raadsvoorstel aan de raad voor te leggen, waarin de onduidelijkheid over de zuidgrens niet van invloed is op de ligging van het woonzorggebouw, bijvoorbeeld door verkorting van het woonzorggebouw met 5 meter aan de zuidkant langs de Zuiderdwarsvaart door het opgeven van commerciële ruimten en met behoud van 26 woonzorgeenheden. De wethouder antwoordt dat de gemeente niet tegen de ontwikkelaar kan zeggen dat hij een stuk van zijn grond niet mag bebouwen.

Terwijl D66 tegenstemt, besluit een meerderheid van 16 raadsleden aan het einde van Het Debat dat het raadsvoorstel voor besluitvorming naar Het Besluit gaat.

VVD vraagt een schorsing tijdens Het Besluit, voordat over het amendement van FNP wordt gestemd. CU informeert tijdens de schorsing D66 dat juristen van CU de interpretatie van de juristen van de gemeente bevestigen omtrent de totale breedte van toegangsweg en strook tuin van ongeveer 5 meter in het vonnis van de rechtbank in Leeuwarden van 2006. Een meerderheid van de raad stemt niet in met het amendement van FNP.
Vanwege het sociale belang van het realiseren van een woonzorgcomplex en het overlaten van een privaatrechtelijke zaak aan de eigenaar van de grond voor het woonzorggebouw en de buurman, stemt D66 uiteindelijk in met het raadsvoorstel, waardoor een meerderheid van 16 raadsleden instemt met het vaststellen van het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan “Drachten hoek Zuiderdwarsvaart – Raai”.