Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 7 juli 2016

Perspectiefnota 2017-2020

Op dinsdag 5 juli stond het bespreken van de Perspectiefnota op het programma van de gemeenteraad van Smallingerland. Hieronder de bijdrage van D66:

 

Ontwikkeling financiële ruimte
D66 vindt dat de ontwikkeling van de financiële ruimte en de financiële onzekerheden in de perspectiefnota overzichtelijk en duidelijk zijn beschreven. Wel geven deze reden tot zorg over het voorziene structurele tekort van in totaal ruim 7 miljoen euro in 2020. Dat voorziene structurele tekort wordt voornamelijk veroorzaakt door:

  • Een korting op het gemeentefonds voor onze gemeente van circa 1,3 miljoen euro in 2020;
  • Het voorziene tekort binnen het sociaal domein van 4,9 miljoen euro in 2017, oplopend tot 5,7 miljoen euro in 2020. Daarvan is onzeker of dat structurele tekort met 4 miljoen kan worden teruggedrongen door een transformatie binnen het sociaal domein met behoud van kwaliteit van de zorg voor mensen, die dat nodig hebben.


Transformatie Sociale domein

D66 vindt het vooral van belang dat de transformatie van de zorg snel en vlot gaat verlopen, onder andere door ontschotting buiten en binnen het gemeentelijk apparaat, met het in acht nemen van de mensen waar het om gaat.

 

Ambities van het college
Tegenover de voorziene structurele tekorten staan de ambities van de gemeente enerzijds om nieuwe ontwikkelingen te initiëren en anderzijds om te bezuinigen op de structurele uitgaven door een herijking van budgetten, te beginnen met in totaal 1 miljoen euro in 2017. Dat zal betekenen dat de inzet van financiële middelen voor een aantal beleidsproducten van de beleidsgebieden kleiner wordt en dat de lokale lastendruk voor de inwoners en ondernemers van Smallingerland groter kan worden.

 

Nader bekeken
D66 kan het eens zijn met de nieuwe reserveringen voor structureel en eenmalig nieuw beleid. Dat geldt vooral voor het op termijn realiseren van een nieuw zwembad, bij voorkeur met een 50-meter bad en op een nieuwe locatie. D66 ziet goed onderwijs als een heel belangrijk fundament voor de samenleving. Daarom is het van belang dat via het gemeentefonds nu middelen beschikbaar worden gesteld [oplopend tot ca € 184.000 voor ons in 2021] om alle peuters de mogelijkheid te geven naar een voorschoolse voorziening te gaan. Ook is belangrijk dat de gemeente blijft investeren in sport, recreatie en cultuur, want dat zorgt voor een fysieke en mentale gezondheid van de mensen, bevordert een harmonieuze samenleving en stimuleert onze lokale economie. Daarnaast pleit D66 voor snel internet in de witte en grijze gebieden van Smallingerland èn voor een forse toename van duurzaam denken en duurzaam handelen van inwoners en ondernemers in Smallingerland.

 

Duurzame gemeente?
Evenals in de perspectiefnota van vorig jaar is het opvallend dat er geen middelen voor duurzaamheid worden gereserveerd voor de jaren na 2017, terwijl duurzaamheid op veel plaatsen in het collegeprogramma vermeld staat en belangrijk is voor de toekomst van Smallingerland. Daarom een verzoek van D66 aan het college om reserveringen voor duurzaamheid voor de jaren ná 2017 in het beleidsplan 2017-2020 op te nemen.

 

Drachten, 5 juli 2016
D66 Smallingerland

 

Duurzaam_Smallingerland_logo