Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 16 juli 2017

D66 opmerkingen bij de Perspectiefnota 2018-2021

Dinsdag 11 juli is de perspectiefnota besproken. Lees hieronder de opmerkingen van fractievoorzitter van D66 Raf Pronk. In de Perspectiefnota zijn de ontwikkeling van de financiële ruimte en een aantal financiële onzekerheden voor onze gemeente dit jaar weer overzichtelijk en duidelijk beschreven.

Met betrekking tot de financiële ontwikkelingen in de perspectiefnota van onze gemeente is D66 verheugd te lezen dat het rijk de budgetten voor de decentralisaties in het sociaal domein heeft bijgesteld met een structurele verhoging uit het gemeentefonds van circa 3M€. Voor onze gemeente is daarmee de opgave voor structurele bezuinigingen door middel van een transformatie van de zorg teruggebracht naar circa 2M€. D66 vindt het namelijk van belang dat de transformatie van de zorg effectief zal verlopen en dat deze  transformatie niet ten koste zal gaan van het leveren van goede kwaliteit van zorg. Tussentijdse rapportages daarover aan de raad blijven nodig.

Door de stijging van de inkomsten uit het gemeentefonds is er ruimte voor de inzet van financiële middelen voor een aantal beleidsproducten. Bovendien hoeft de lokale lastendruk voor de inwoners en ondernemers van Smallingerland niet groter te zijn dan wordt gebaseerd op de reguliere ontwikkeling van lonen en prijzen. D66 kan het dan ook eens zijn met de nieuwe reserveringen voor structureel en eenmalig nieuw beleid.

D66 ziet goed onderwijs als een heel belangrijk fundament voor de samenleving. Daarom is het goed dat er een extra budget van €600.000 voor onderwijshuisvesting is. D66 vindt het evenals de cliëntenraad positief dat extra middelen voor de opleiding van het personeel worden gereserveerd. Goed opgeleid personeel is nodig voor goede bedrijfsvoering en goede dienstverlening van de gemeente.

Ook is belangrijk dat de gemeente blijft investeren in sport, recreatie en cultuur. Bijvoorbeeld bij de bouw van een nieuw zwembad met 50-meter bad op een nieuwe locatie. Of voor culturele activiteiten in 2018 en voor het uitwerken van de visie Waterfront Drachten. Immers, een fysieke en mentale gezondheid van mensen bevordert een harmonieuze samenleving.

Duurzaam leven en denken

Het is bovendien mooi dat er geld wordt gereserveerd voor activiteiten om de komende gemeenteraadsverkiezingen meer te laten leven. Daarnaast is D66 voor maatregelen voor een forse toename van duurzaam denken en handelen van inwoners en ondernemers in Smallingerland. Daarmee ontstaat een duurzame samenleving. Voor kennisoverdracht van de diverse kanten van duurzaamheid voor het creëren van een draagvlak van duurzaam denken en handelen diende D66 een motie in.

D66 wil de belangstelling en betrokkenheid voor duurzaamheid vergroten. Daarom is D66 verheugd over een bericht van de Regiegroep Friese Energiestrategie. Daarin staat dat de regiegroep een Friese Energiestrategie wil gaan formuleren, die moet bijdragen aan een grote energietransitie in Fryslân. Immers, volgens het “Energieakkoord voor Duurzame groei” is afgesproken de CO2-uitstoot met 80%-95% in 2050 te hebben verminderd.

De regiegroep stelt dat iedereen de gevolgen van deze energietransitie zal gaan merken. Het  terugdringen van de CO2-uitstoot heeft namelijk grote gevolgen voor de wereld om ons heen. Voorbeelden zijn energiebesparing door energieneutraal wonen, gebruik van duurzame energiebronnen en CO2-emissievrij rijden in personenauto’s.