Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 10 november 2017

Opmerkingen D66 bij beleidsplan 2018-2021

Het Beleidsplan 2018-2021 is helder en duidelijk geschreven met goede doelstellingen en activiteiten voor de komende jaren en met veel en fraai cijfermateriaal. Daarvoor wil D66 de samenstellers complimenteren.

In de meerjarenramingen is voor nieuw structureel beleid is in totaal 4 miljoen euro beschikbaar. Daarmee komt de structurele ruimte eind 2021 op 2,2 miljoen euro, als tenminste de geplande bezuiniging van 2,3 miljoen binnen het sociaal domein wordt gerealiseerd. Voor eenmalig nieuw beleid is in totaal bijna 17 miljoen euro beschikbaar. Eind 2021 is de eenmalige ruimte nog 0,4 miljoen euro.

In het cijfermateriaal Is vertienvoudiging van de personeelsomvang van het gemeenteapparaat in 2018 opvallend (op pagina 88, hoofdstuk 3.11 Overhead), maar dat is een duidelijke fout, evenals de vervijfvoudiging van het aantal verzuimmeldingen in het MBO.

Over de beleidsprogramma’s wil D66 het volgende opmerken:

Beleidsprogramma: Verkeer, vervoer en waterstaat

D66 kijkt uit naar de plannen van het college voor het opruimen van het ‘blik’ op het maaiveld, vooral op het Raadhuisplein.

Beleidsprogramma: Economie

De leegstand van winkels (10,5% in 2016) blijft zorgelijk.

Voor jongeren op de arbeidsmarkt zou het goed zijn, als een hernieuwd O3-project tussen onderwijs, overheid en ondernemers wordt gestart.

Beleidsprogramma’s: Onderwijs & Sport, cultuur en recreatie

D66 is verheugd over de voorbereidingen voor vernieuwing van de basisscholen in Oudega en Drachtstercompagnie, ook over de bouw van de uitgebreide variant van een nieuw zwembad, en eveneens over de culturele activiteiten in het kader van Culturele Hoofdstad 2018 (o.a. ‘DADA in Drachten’ van museum Dr8888).

Beleidsprogramma: Sociaal domein

Op het terrein van integratiebeleid (pagina 73) is voor statushouders in 2017 gestart met een integraal aanbod van inburgering, maatschappelijke begeleiding en participatie in de samenleving. Hierbij is een consulent van Sociale Zaken regisseur op het dossier van de statushouder. Een vraag  aan de portefeuillehouder is hoe de ervaringen van de regisseurs met het integrale aanbod voor  statushouders tot nu toe zijn?

De noodopvangregeling (pagina 73) loopt op 1 januari 2018 ten einde. Voor continuering van de noodopvang van vluchtelingen zonder onderkomen dient D66 een amendement in.

Beleidsprogramma: Volksgezondheid en milieu

D66 is van mening dat het Uitvoeringsprogramma routekaart duurzaam Smallingerland voortvarend dient te worden gespecificeerd, onderbouwd en gefinancierd. Met name geldt dat voor een goed communicatieplan voor bewustwording van het belang van duurzaamheid en voor het creëren van draagvlak voor duurzaamheidsinitiatieven en -activiteiten van inwoners, bedrijven en instellingen.

Daarom is een vraag aan de portefeuillehouder of er voldoende geld voor het uitvoeren van een goed communicatieplan wordt gereserveerd en waarom geen middelen zijn toegekend aan duurzame initiatieven van inwoners zoals het faciliteren van het opzetten van energiecoöperaties?

Beleidsprogramma: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

In het kader van duurzaamheid worden de energiebesparing in woningen èn grootschalige opwekking van zonne-energie steeds belangrijker. Er zal nog veel geïnvesteerd moeten worden in het energieneutraal maken van woningen en in het creëren van nul-op-de-meter woningen.