Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 7 november 2019

D66 tegen onnodige bezuinigingen

Op dinsdag 5 november 2019 besprak de gemeenteraad van Smallingerland de begroting voor 2020-2023. We kwamen met voorstellen om minder te bezuinigen. Hier leest u wat wij vinden.

We zien het in veel gemeenten en ook in Smallingerland. Er is te weinig geld beschikbaar voor de zorg en daardoor zitten we in financieel zwaar weer. D66 is op dat moment geen voorstander van de keuze om miljoenen uit te geven aan dingen die onnodig zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld over het creëren van ‘flexibele werkplekken’ in het gemeentehuis en wat de coalitie ‘dienstverlening’ noemt. De coalitie bestaat uit PvdA, GL, FNP, ELP en VVD. We zijn er al helemaal geen voorstander van als er tegelijkertijd wordt bezuinigd op de zorg. Dat is wel waar het huidige college van burgemeester en wethouders en de huidige coalitie voor kiezen. Omdat D66 dat al herhaaldelijk kenbaar heeft gemaakt koos D66 dinsdag voor een andere insteek.

D66 is blij dat we als gemeenteraad en college samen gaan kijken hoe het werk van de gemeente goedkoper kan. Wij hopen dat ook Den Haag de oproepen om gemeenten meer geld te geven te komen serieus zal nemen. Dan komt er weer licht aan het einde van de tunnel.

Een belangrijke discussie om de kosten te drukken wordt de zogenaamde kerntakendiscussie. Die discussie gaat over welke zaken de gemeente nou echt zou moeten doen en welke niet. Daarbij moeten we wel oppassen dat de discussie geen discussie wordt over het woord ‘kerntaken’. Want de één vindt alleen het onderhoud van planten, het uitgeven van paspoorten en vergunningen en de infrastructuur kerntaken. Maar voor de ander zijn zorg voor mensen die het nodig hebben in de samenleving en cultuur ook kerntaken. Uiteindelijk gaat het erom dat we eerlijk en met empathie de beschikbare middelen verdelen.

Onze inzet

Zoals gezegd was de begroting die voor ons lag niet onze begroting. Daarom kwamen wij samen met de ChristenUnie, SP en het CDA met een wijzigingsvoorstel. Zo konden we de pijn voor met name de mensen in onze samenleving die het het hardst nodig hebben verzachten. We wilden dat op een manier doen die we ook konden betalen. Wij hoopten dat de coalitie daar in mee zou gaan.

Het gaat al goed met onze economie. Veel mensen hebben al werk. Als we nu nog meer geld pompen in de economie zijn we bang dat dat niets oplevert. Als we daarbij ook nog eens opboksen tegen gemeenten om ons heen heeft niemand daar wat aan. Het bedrag dat beschikbaar was voor het aanjagen van de economie was dan ook te veel.

Onze inzet was om van dat budget voor de actieagenda economie, 900.000 euro, een potje te maken voor de zorg. Op die manier hoefden we niet te bezuinigen op belangrijke voorzieningen. Het gaat dan om vervoer voor mensen die niet zelf ergens heen kunnen, hoeveel geld er is voor kinderopvang, het compenseren van mantelzorg, zo snel mogelijk een dak voor mensen die dakloos worden, de ondersteuning van de WMO-adviesraad, het helpen integreren van vluchtelingen, geld voor projecten in de wijk, hulp voor mensen met schulden en de mogelijkheid om bijvoorbeeld een koelkast te krijgen als mensen dat zelf niet kunnen betalen. We wilden in de jaren voor ons er wel voor zorgen dat de financiële positie beter zou worden. Zo wilden we voorkomen dat hier over een paar jaar alsnog op bezuinigd moest worden.

De uitkomst

Het wijzigingsvoorstel was niet in beton gegoten. We wilden graag met de raad in gesprek om tot een sociale begroting te komen voor onze gemeente. Ook riepen we op om de titel van de begroting, verbinden, eer aan te doen. De coalitie ging daar niet in mee en stemde tegen ons voorstel. Alleen de ELP en VVD hebben verdedigd waarom zij niet meegingen in het voorstel. Volgens hen blijft het sociaal domein ‘ruim toegankelijk’. Ze hebben het niet gehad over het afschaffen van bijvoorbeeld hulp bij het kopen van een koelkast en het project Housing First, waarmee dak- en thuislozen zo snel mogelijk onderdak en begeleiding krijgen. De PvdA, GL en FNP bleven stil bij het bespreken van het voorstel.

Het wijzigingsvoorstel vindt u hier. Voor ons voorstel waren D66, CU, SP, CDA en Smallingerlands Belang. Tegen ons voorstel om minder te bezuinigen waren GroenLinks, Partij van de Arbeid, FNP, ELP en VVD. Mede doordat de coalitie nadrukkelijk het blijven investeren in de al verhitte economie verkoos boven het tegengaan van ernstige bezuinigingen op onze inwoners kon de oppositie geen steun verlenen aan de begroting. U kunt hier de vergadering terugkijken.