Steun ons en help Nederland vooruit

Vaktaal

 

 

 

 

 

 

Hieronder een verklaring van veelgebruikte termen in een raadsvergadering:

 

Amendement

Een voorstel voor het wijzigen van een stuk dat voor vaststelling bij de raad ligt. Dit kan gaan om een ontwerpverordening, een ontwerpbesluit, een ontwerpplan of een beleidsnota.

A-stuk

Een discussiestuk, waarover de politieke meningen kunnen verschillen. In de raadscommissie en/of in de raad praten de fracties over het voorstel.

Besluit

Raadvergadering in de besluitvormende fase, die volgt na de meningsvormende fase van het debat. Zie ook de gemeenteraad.

B-stuk

Ook wel ‘hamerstuk’ genoemd. Een uitgebreid overleg in de raadscommissie of raad over dit stuk is niet nodig. Bijvoorbeeld omdat het gaat om een formeel besluit waarover geen verschil van mening is.

Burgerinitiatief

Bij een burgerinitiatief kunnen inwoners onder bepaalde voorwaarden een onderwerp op de politieke agenda zetten. Een burgerinitiatief gaat van de inwoners zelf uit.

Burgerlid (niet raadslid zijnde)

Zie fractievertegenwoordiger

C-stuk

Opiniërend stuk waarbij het college de raad om een richtinggevende uitspraak vraagt. Op basis daarvan kan het college een concreet voorstel maken.

Debat

Raadsvergadering in de meningsvormende fase, die volgt na de informatiefase van de ronde tafel. Zie ook de gemeenteraad.

Duaal debatteren

Raadsleden spreken met elkaar over een bepaald voorstel van het college. Ze geven hun politieke mening en vragen dat van een ander en proberen andere raadsleden van hun mening te overtuigen. De wethouder kan toelichting geven op vragen.

Dualisme

Vanaf 7 maart 2002 geldt de wet ‘Dualisering gemeentebestuur’. Deze wet zorgt voor een duidelijke scheiding tussen de taken en bevoegdheden van de raad en het college. De raad bepaalt vooral de grenzen waarbinnen het college het beleid ontwikkelt en uitvoert.

Fractie

De gemeenteraad van Smallingerland telt tien fracties. Een fractie bestaat uit raadsleden die bij dezelfde politieke partij horen. Zie: http://raad.smallingerland.nl/

Fractievertegenwoordiger

De (eerste) opvolger op de kieslijst van de laatste verkiezingen. De fractie kan deze opvolger als lid voordragen om deel te nemen aan de informatieve raadbijeenkomst (ronde tafel). De raad kan deze persoon daarna als fractievertegenwoordiger c.q. toegevoegd commissielid benoemen.

Griffie

Een onafhankelijke dienst die de raad helpt. De raadsgriffier is het hoofd van de griffie.

Hamerstuk

Een voorstel dat in de vergadering zonder discussie ter goedkeuring wordt aangenomen. Zie ook “B-stuk”.

Initiatiefvoorstel

Een voorstel van één of meerdere raadsfracties voor nieuw beleid, aanpassing van kaders of een verordening.

Interpellatie

Een verzoek van de gemeenteraad om meer informatie.

Mandaat

De bevoegdheid om in naam van iemand anders te handelen, zonder de daarbij horende verantwoordelijkheid.

Motie

Een verzoek van de raad aan het college om iets te doen of na te laten.

Presidium

Een onafhankelijke commissie die de agenda van de raads- en commissievergaderingen vaststelt. De vicevoorzitter van de gemeenteraad is voorzitter van het presidium. Verder bestaat het presidium uit de voorzitters van de verschillende raadscommissies, de burgemeester als voorzitter van de raad en de raadsgriffier.

Raadswerkgroep

Bij maatschappelijke of politieke onderwerpen en/of problemen kan de raad een raadswerkgroep instellen. Een werkgroep is tijdelijk en bestaat uit raadsleden en commissieleden die geen raadslid zijn. De werkgroep richt zich op een onderwerp dat verder uitgediept en uitgewerkt wordt. Uitkomsten koppelt de werkgroep terug aan de raad die dan besluiten kan nemen.

Recht van onderzoek

De gemeenteraad kan het recht van onderzoek invoeren. Dit heet ook wel een enquête of onderzoeksenquête.

Referendum

Een referendum of ‘volksraadpleging’ is het voorleggen van een vraag over wetgeving aan de kiesgerechtigden in de gemeente. Een referendumverzoek moet zowel van de raad als van inwoners uitgaan.

Ronde tafel

Raadvergadering in de informatieve fase. Zie ook de gemeenteraad.

Schriftelijke vragen

Eén of meerdere fracties kunnen schriftelijke vragen stellen. Het college of burgemeester moet deze vragen binnen een bepaalde tijd beantwoorden. De vraagstellers willen zo een uitspraak of standpuntbepaling van het college of burgemeester krijgen.

Spreekrecht

Iedere inwoner van de gemeente kan iets zeggen tijdens een informatieve raadvergadering, het zogenaamde ‘spreekrecht’. Dit mag gaan over een onderwerp dat op de agenda van die vergadering staat, maar ook over een niet-geagendeerd onderwerp.

Stemverklaring

Als een raadslid nog iets wil zeggen over een hamerstuk, kan hij/zij een stemverklaring afgeven. Dit betekent dat het raadslid nog een mening kan geven over een stuk dat anders zonder discussie door zou gaan.

Verordening

In een verordening staan regels die voor inwoners van de gemeente gelden. Daarnaast kan het gemeentebestuur met een verordening ook zichzelf verplichtingen opleggen in het gedrag naar inwoners.

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018